[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc Enalapril và Nifediine tại thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu kết quả điều trị ngoại trú tăng huyết áp băng thuốc Enalapril và Nifediine tại thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN
1.1. Định nghĩa và phân loại tăng huyết áp
1.2. Dịch tế học bệnh tăng huyết áp
1.3. Cơ chế bệnh sinh của THA
1.4. Các yếu tố nguy cơ của bệnh THA
1.5. Các biến chứng thường gặp của bệnh tăng huyết áp
1.6. Điều trị THA
1.7. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả điều trị
1.8.Tình hình kiểm soát và ĐTB THA trên thế giới và ở Việt Nam
CHƯƠNG 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Mô hình nghiên cứu
2.5. Chỉ tiêu nghiên cứu
2.6. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.7. Phương pháp khống chế sai số
2.8. Vật liệu nghiên cứu
2.9. Phân tích và xử lý số liệu
CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
3.2. Kết quả điều trị THA bằng Enalapril và Nifedipil
3.3. Đánh giá kết quả điều trị theo một số yếu tố ảnh hưởng
CHƯƠNG 4: BÀN LUẬN
4.1.Đặc điểm chung của nhóm nghiên cứu
4.2. Kết quả điều trị
4.3. Đánh giá kết quả điều trị theo một số yếu tố ảnh hưởng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan