[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chế độ cắt và tuổi bền của dụng cụ phủ TiAlN khi tiện tinh thép không gỉ SUS 201

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chế độ cắt và tuổi bền của dụng cụ phủ TiAlN khi tiện tinh thép không gỉ SUS 201
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: BẢN CHẤT VẬT LÝ CỦA QUÁ TRÌNH CẮT KIM LOẠI, CHẤT LƯỢNG LỚP BỀ MẶT SAU GIA CÔNG CƠ
1.1. Quá trình cắt và tạo phoi
1.2. Lực cắt khi tiện
1.2.1. Lực cắt khi tiện và các thành phần lực cắt
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lực cắt khi tiện
1.3. Nhiệt cắt
1.3.1. Khái niệm chung
1.3.2. Các nguồn nhiệt trong cắt kim loại
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng bề mặt sau gia công cơ
1.4.1. Độ nhám bề mặt và phương pháp đánh giá
1.4.2. Tính chất cơ lý lớp bề mặt sau gia công cơ
1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến độ nhám bề mặt khi gia công cơ
1.5.1. Ảnh hưởng của các thông hình học của dụng cụ cắt
1.5.2. Ảnh hưởng của tốc độ cắt
1.5.3. Ảnh hưởng của lượng chạy dao
1.5.4. Ảnh hưởng của chiều sâu cắt
1.5.5. Ảnh hưởng của vật liệu gia công
1.5.6. Ảnh hưởng của rung động hệ thống công nghệ
1.6. Kết luận chương 1
Chương 2: TỔNG QUAN VỀ DAO PHUN PHỦ
2.1. Khái niệm về phun phủ
2.1.1. Phủ bay hơi hoá học CVD (Chemical Vapour Deposition) - Phủ bay hơi lý học PVD (Physical Vapour Deposition)
2.1.2. Phủ PVD và CVD nâng cao tuổi thọ và hiệu suất dụng cụ
2.1.3. So sánh phủ PVD và CVD.
2.2. Cấu tạo dụng cụ cắt có lớp phủ
2.3.1. Vật liệu nền
2.3.2. Vật liệu phủ
2.3. Ứng dụng phủ:
2.4. Kết luận chương 2
Chương 3: MÒN VÀ TUỔI BỀN DỤNG CỤ CẮT
3.1. Mòn dụng cụ cắt
3.1.1. Khái niệm chung về mòn
3.1.2. Các cơ chế mòn của dụng cụ cắt:
3.1.3. Mòn dụng cụ và cách xác định
3.2. Tuổi bền của dụng cụ cắt
3.2.1. Khái niệm chung về tuổi bền của dụng cụ cắt
3.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi bền của dụng cụ cắt
3.2.3. Phương pháp xác định tuổi bền dụng cụ cắt
3.3. Kết luận chương 3
Chương 4: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ TUỔI BỀN DỤNG CỤ PHỦ TiAlN KHI TIỆN TINH THÉP KHÔNG GỈ SUS 201
4.1. Thép không gỉ.
4.1.1. Sơ lược về thép không gỉ.
4.1.2. Thép không gỉ SUS 201:
4.2. Thiết kế thí nghiệm
4.2.1. Các giới hạn của thí nghiệm
4.2.2. Mô hình toán học
4.3. Hệ thống thiết bị thí nghiệm
4.3.1. Yêu cầu với hệ thống thí nghiệm
4.3.2. Mô hình thí nghiệm
4.3.3. Điều kiện thí nghiệm
4.4. Thực nghiệm để xác định tuổi bền dụng cụ phủ TiAlN khi tiện thép không gỉ SUS 201
4.4.1. Nội dung
4.3.2. Các thông số đầu vào của thí nghiệm:
4.3.3. Thực nghiệm xác định tuổi bền:
4.5. Đồ thị biểu diễn sự ảnh hưởng của chế độ cắt đến tuổi bền T
4.6. So sánh tuổi bền với hợp kim thông dụng.
4.6.1. Tính toán tuổi bền dụng cụ hợp kim T15K6.
4.6.2. So sánh:
4.7. Một số hình ảnh dụng cụ sau khi gia công:
4.8. Kết luận chương 4
Chương 5: KẾT LUẬN CHUNG CỦA LUẬN VĂN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO CỦA ĐỀ TÀI

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan