[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chế độ cắt và tuổi bền của mũi khoan Φ12 phủ TiN sau khi mài lại mặt sau

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu mối quan hệ giữa chế độ cắt và tuổi bền của mũi khoan Φ12 phủ TiN sau khi mài lại mặt sau
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ DỤNG CẮT PHỦ
1.1 Phun phủ dụng cụ cắt
1.1.1 Khái niệm chung về phủ bay hơi
1.1.1.1 Công nghệ phủ bay hơi hóa học (CVD)
1.1.1.2 Công nghệ phủ bay hơi lý học (PVD)
1.1.2 Đặc tính của lớp phủ
1.1.3 Ảnh hưởng của lớp phủ đến dụng cụ cắt
1.1.3.1 Ảnh hưởng của lớp phủ đến tương tác ma sát
1.1.3.2 Ảnh hưởng của lớp phủ đến tương tác ma sát trong cắt kim loại
1.2 Các dạng vật liệu phủ
1.3 Ứng dụng phủ dụng cụ cắt
1.3.1 Ứng dụng của phủ CVD
1.3.2 Ứng dụng phủ PVD
1.4 Mũi khoan phủ
1.4.1 Đặc tính của mũi khoan phủ
1.4.2 Các loại mũi khoan phủ
1.4.3 Các cơ chế tác động đến mũi khoan phủ trong quá trình cắt
1.4.3.1 Cơ chế mòn
1.4.3.2 Cơ chế mài mòn
1.4.3.3 Cơ chế mòn do bám dính
1.4.3.4 Cơ chế mòn nhiệt
1.5 Mũi khoan phủ sau khi mài sắc lại
1.6 Kết luận chương 1
CHƯƠNG 2 TUỔI BỀN CỦA DỤNG CỤ CẮT PHỦ
2.1 Mòn dụng cụ cắt phủ
2.1.1 Quá trình mòn
2.1.1.1 Mòn dụng cụ cắt
2.1.1.2 Quá trình mòn của dụng cụ cắt
2.1.1.3 Cách xác định mòn dụng cụ cắt
2.1.1.4 Mòn dụng cụ cắt phủ
2.1.2 Các dạng mòn
2.1.3 Cơ chế mòn
2.1.3.1 Cơ chế mòn dao và mối quan hệ giữa lượng mòn và thời gian cắt
2.1.3.2 Cơ chế phá hủy của lớp phủ
2.2 Tuổi bền của dụng cụ cắt phủ
2.2.1 Khái niệm chung về tuổi bền của dụng cụ cắt
2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến tuổi bền của dụng cụ cắt
2.2.3 Vai trò của lớp phủ cứng trong việc tăng tuổi bền của dụng cụ
2.3 Phương pháp xác định tuổi bền của dụng cụ cắt
2.4 Kết luận chương 2
CHƯƠNG 3 NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẾ ĐỘ CẮT VÀ TUỔI BỀN CỦA MŨI KHOAN Φ12 PHỦ TiN KHI MÀI LẠI MẶT SAU
3.1 Cơ sở lý thuyết xác định tuổi bền của dao
3.1.1 Cơ sở xác định tuổi bền của dao bằng thực nghiệm
3.1.2 Lựa chọn chỉ tiêu xác định tuổi bền của dao
3.2 Thiết kế thí nghiệm
3.2.1 Các giới hạn của thực nghiệm
3.2.2 Mô hình thí nghiệm
3.2.3 Mô hình toán học
3.2.4 Điều kiện thí nghiệm
3.2.4.1 Máy
3.2.4.1 Dao
3.2.4.3 Phôi
3.2.4.4 Dụng cụ thực nghiệm
3.3 Thực nghiệm mối quan hệ giữa chế độ cắt và tuổi bền của mũi khoan phủ TiN sau khi mài lại mặt sau
3.3.1 Nội dung
3.3.2 Các thông số đầu vào
3.3.3 Thực nghiệm xác định tuổi bền
3.3.3.1 Tính các hệ số của phương trình hồi quy
3.3.3.2 Kiểm định các tham số aj
3.3.3.3 Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa v, s và T khi t = 12
3.3.3.4 So sánh tuổi bền khi vẫn còn lớp phủ trên mặt sau và khi đã mài sắc lại không còn lớp phủ trên mặt sau
3.3.3.5 Một số hình ảnh của dao và phôi trong quá trình thực nghiệm
3.4 Kết luận chương 3
CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan