[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu rối loạn Glucose máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu rối loạn Glucose máu và yếu tố liên quan ở một số dân tộc tỉnh Bắc Kạn
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Dung nạp glucose và rối loạn dung nạp glucose
1.2. Tiền đái tháo đường và rối loạn dung nạp glucose máu
1.3. Dịch tễ học rối loạn dung nạp glucose và bệnh đái tháo đường typ 2
1.4. Chẩn đoán sớm, chẩn đoán sàng lọc
1.5. Phân loại đái tháo đường
1.6. Đặc điểm lâm sàng và cơ chế bệnh sinh của đái tháo đường typ 2
1.7. Tiêu chuẩn chẩn đoán đái tháo đường typ 2
1.8. Tiêu chuẩn chẩn đoán rối loạn glucose máu lúc đói và rối loạn dung nạp glucose máu
1.9. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu ở bệnh đái tháo đường typ 2
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Thời gian và địa điểm nghiên cứu
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.4. Các chỉ tiêu nghiên cứu
2.5. Kỹ thuật thu thập số liệu
2.6. Vật liệu nghiên cứu
2.7. Xử lý số liệu
2.8. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Một số đặc điểm chung
3.2. Tỷ lệ rối loạn dung nạp glucose và kết quả nghiệm pháp tăng đường huyết
3.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Đặc điểm chung của đối tượng nghiên cứu
4.2. Tỷ lệ rối loạn glucose máu và kết quả phát hiện sớm bệnh đái tháo đường typ 2
4.3. Một số yếu tố liên quan đến rối loạn glucose máu và đái tháo đường typ 2
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan