[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tối ưu dòng chảy công suất và xác định phí trên lưới điện truyền tải

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thị trường bán buôn điện cạnh tranh, tối ưu dòng chảy công suất và xác định phí trên lưới điện truyền tải
MỤC LỤC
CHƯƠNG 0. MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG ĐIỆN, CHỦ TRƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ THỊ TRƯỜNG HÓA THỊ TRƯỜNG ĐIỆN BÁN BUÔN Ở VIỆT NAM
1.1 Tổng quan về TTĐ
1.1.1 Giới thiệu chung
1.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển ngành điện Việt Nam
1.1.3 Một số khái niệm chung
1.1.3.1 Độc quyền và độc quyền tự nhiên
1.1.3.2 Khái niệm TTĐ và TTĐ hoàn hảo
1.1.4 Tổng quan hoạt động HTĐ theo cơ chế kín và mở
1.1.4.1 Hệ thống điện kín
1.1.4.2 Hệ thống điện mở
1.1.5 Các lý do dẫn đến TTĐ
1.1.6 Các thành phần cơ bản của TTĐ bán buôn
1.1.6.1 Thị trường điện bán buôn
1.1.6.2 TTĐ mở rộng đến bán lẻ
1.2 Chủ trương quy định về thị trường hóa TTĐ bán buôn ở Việt Nam
1.2.1 Lộ trình triển khai TTĐ cạnh tranh ở Việt Nam
1.2.1.1 Cấp độ 1: Thị trường phát điện cạnh tranh (2005 - 2014)
1.2.1.2 Cấp độ 2: Thị trường bán buôn điện cạnh tranh (2015 - 2022)
1.2.1.3 Cấp độ 3: Thị trường bán lẻ điện cạnh tranh (từ sau 2022)
1.2.2 Chủ trương trong TTĐ bán buôn
1.2.2.1 Chủ trương của Chính phủ
1.2.2.2 Chủ trương của Bộ Công thương
1.2.2.3 Chủ trương trong Luật điện lực
CHƯƠNG 2. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ TRUYỀN TẢI ĐIỆN VÀ CÁC LỰA CHỌN CHO THỊ TRƯỜNG ĐIỆN CẠNH TRANH
2.1 Những vấn đề về truyền tải điện trong TTĐ
2.1.1 Vận hành HTĐ
2.1.2 Lưới điện trong TTĐ
2.1.2.1 Nhiệm vụ của lưới truyền tải điện
2.1.2.2 Các dịch vụ cấp cho khách hàng
2.1.2.3 Các nhiệm vụ của SO
2.1.3 Các giới hạn truyền tải vật lý
2.1.4 Tắt nghẽn truyền tải
2.1.5 SO và giảm tắt nghẽn
2.1.6 Giá truyền tải
2.2 Các lựa chọn cho TTĐ cạnh tranh ở Việt Nam
2.2.1 Hiện trạng ngành điện Việt Nam
2.2.1.1 Nguồn điện
2.2.1.2 Lưới điện truyền tải
2.2.1.3 Mô hình tổ chức của EVN
2.2.2 Mô hình quản lý kinh doanh lưới điện truyền tải Việt Nam
2.2.2.1 Nguyên nhân độc quyền tự nhiên của lưới điện truyền tải
2.2.2.2 Thực trạng mô hình tổ chức quản lý lưới điện truyền tải
2.2.2.3 Vị trí của NPT trong TTĐ cạnh tranh
2.2.3 Lựa chọn cấu trúc TTĐ
2.2.4 Lựa chọn cấu trúc lưới truyền tải điện
CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP TỐI ƯU DÒNG CHẢY CÔNG SUẤT VÀ ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG CHO THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM
3.1 Giới thiệu
3.1.1 Lịch sử tối ưu dòng chảy công suất
3.1.2 Khái niệm dòng chảy công suất
3.1.3 Khái niệm kiểm soát dòng chảy công suất
3.2 Mục đích và công thức chung
3.2.1 Mục đích
3.2.2 Công thức tổng quát
3.3 Các phương pháp giải quyết tối ưu dòng chảy công suất
3.3.1 Các phương pháp tối ưu xác định
3.3.1.1 Phương pháp Gradient
3.3.1.2 Phương pháp Newton
3.3.1.3 Phương pháp đơn hình
3.3.1.4 Phương pháp lập trình tuyến tính liên tục
3.3.1.5 Phương pháp lập trình bậc hai liên tục
3.3.1.6 Phương pháp điểm nội suy
3.3.1.7 Các phương pháp bổ sung
3.3.1.8 Tóm tắt các phương pháp tối ưu xác định
3.3.2 Các phương pháp tối ưu không xác định
3.3.2.1 Phương pháp tối ưu đàn kiến
3.3.2.2 Phương pháp mạng nơtron nhân tạo
3.3.2.3 Phương pháp giải thuật vi khuẩn tìm kiếm thức ăn
3.3.2.4 Phương pháp giải thuật tối ưu hỗn độn
3.3.2.5 Phương pháp giải thuật tiến hóa
3.3.2.6 Phương pháp tối ưu bầy đàn
3.3.2.7 Phương pháp mô phỏng luyện kim
3.3.2.8 Phương pháp tìm kiếm Tabu
3.3.2.9 Tóm tắt các phương pháp tối ưu không xác định
3.3.3 Các phương pháp lai
3.3.3.1 Các phương pháp xác định kết hợp
3.3.3.2 Các phương pháp xác định và không xác định kết hợp
3.3.3.3 Các phương pháp không xác định kết hợp
3.3.3.4 Logic mờ kết hợp với OPF
3.4 Các ứng dụng thông thường của OPF
3.4.1 OPF trong EMS
3.4.2 OPF đối với quy hoạch hệ thống
3.5 Các ứng dụng của OPF trong TTĐ
3.5.1 Thị trường giao dịch ngay minh bạch và giá cả
3.5.2 Giá truyền tải
3.5.3 Quản lý tắt nghẽn
3.5.4 Đánh giá khả năng truyền tải khả dụng
3.5.5 Mua sắm dịch vụ phụ trợ
3.5.6 Phân bổ quyền truyền tải tối ưu
3.6 Đề xuất phương pháp “tối ưu dòng chảy công suất sử dụng giải thuật tối ưu bầy đàn” ứng dụng cho TTĐ Việt Nam
3.6.1 Tổng quan
3.6.2 Giải thuật PSO
3.6.3 Kết quả giải thuật PSO
3.6.3.1 Trường hợp 1: Giảm thiểu chi phí nhiên liệu
3.6.3.2 Trường hợp 2: Cải thiện hồ sơ điện áp hệ thống
3.6.3.3 Trường hợp 3: Tăng sự ổn định điện áp
3.6.4 Kết luận
CHƯƠNG 4. NGHIÊN CỨU CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH PHÍ TRUYỀN TẢI, ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP TÍNH PHÍ TRUYỀN TẢI CHO THỊ TRƯỜNG ĐIỆN VIỆT NAM
4.1 Những vấn đề cơ bản khi tính phí truyền tải
4.1.1 Mục đích và yêu cầu đối với phí truyền tải
4.1.1.1 Mục đích
4.1.1.2 Yêu cầu
4.1.2 Các thành phần của phí truyền tải
4.1.3 Sơ đồ tính phí truyền tải
4.1.4 Doanh thu yêu cầu về sử dụng lưới truyền tải
4.2 Các phương pháp tính phí truyền tải
4.2.1 Phương pháp “tem thư”
4.2.1.1 Phương pháp “tem thư” công suất đỉnh (MW)
4.2.1.2 Phương pháp “tem thư” công suất đỉnh kết hợp điện năng
4.2.1.3 Phương pháp “tem thư” công suất đỉnh tháng trước
4.2.2 Phương pháp MW-km
4.2.2.1 Phương pháp MW-km cơ bản
4.2.2.2 Phương pháp MW-km theo module
4.2.2.3 Phương pháp MW-km với chi phí bằng không cho dòng chảy công suất ngược chiều
4.2.2.4 Phương pháp MW-km với dòng chảy công suất vượt trội
4.2.3 Phương pháp tính thành phần công suất do khách hàng u gây ra trên đường dây k
4.2.3.1 Phương pháp tham gia trung bình
4.2.3.2 Phương pháp tham gia biên
4.3 Ví dụ tính phí sử dụng lưới truyền tải bằng một số phương pháp
4.3.1 Tính phí sử dụng lưới truyền tải bằng phương pháp MW-km
4.3.2 Tính phí sử dụng lưới truyền tải bằng phương pháp tham gia biên
4.4 So sánh các phương pháp tính phí truyền tải
4.5 Giá biên nút trong quản lý tắt nghẽn truyền tải
4.5.1 Tắt nghẽn truyền tải
4.5.1.1 Khái niệm tắt nghẽn
4.5.1.2 Nguyên nhân gây ra tắt nghẽn
4.5.2 Giá biên nút
4.5.2.1 Khái niệm giá biên nút
4.5.2.2 Xác định giá biên nút trong quản lý tắt nghẽn truyền tải
4.6 Đề xuất phương pháp tính phí truyền tải cho TTĐ Việt Nam
CHƯƠNG 5. MÔ PHỎNG BÀI TOÁN TỐI ƯU DÒNG CHẢY CÔNG SUẤT DỰA TRÊN RÀNG BUỘC THỊ TRƯỜNG VÀ TẮT NGHẼN, TÍNH PHÍ TƯƠNG ỨNG CHO HỆ THỐNG
5.1 Giới thiệu phần mềm mô phỏng và bài toán OPF
5.1.1 Giới thiệu PowerWorld Simulator
5.1.2 Giới thiệu Primal LP của OPF trong Powerworld Simulator.
5.2 Mô phỏng bài toán trên PowerWorld Simulator
5.2.1 Bài toán OPF với giải thuật Primal LP không có ràng buộc và có ràng buộc
5.2.1.1 Bài toán OPF với giải thuật Primal LP không có ràng buộc
5.2.1.2 Bài toán OPF với giải thuật Primal LP có ràng buộc
5.2.2 Bài toán dùng giải thuật tối ưu Primal LP OPF và xác định phí tương ứng
5.2.2.1 Bài toán với phương pháp phân bổ kinh tế (ED) thông thường
5.2.2.2 Bài toán với phương pháp Primal LP OPF
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan