[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu tổng hợp bộ điều chỉnh lai sử dụng trong hệ thống điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều khi điều khiển nhiều mạch vòng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1 - GIƠÍ THIỆU TỔNG QUAN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1.1 - Hệ thống điều chỉnh tốc độ với hai mạch vòng kín tốc độ quay và dòng điện cùng với đặc tính của nó.
1.1.1 - Đặt vấn đề
1.1.2 - Cấu tạo hệ thống điều chỉnh tốc độ hai mạch vòng kín tốc độ quay và dòng điện.
1.1.3 - Sơ đồ cấu trúc trạng thái ổn định và đường đặc tính tĩnh.
1.1.4 - Điểm làm việc ở trạng thái ổn định của các biến số và tính toán các tham số ở trạng thái ổn định.
1.2 - Chất lượng động của hệ thống điều chỉnh tốc độ hai mạch vòng kín.
1.2.1 - Mô hình toán học trạng thái động.
1.2.2 - Phân tích quá trình khởi động.
1.2.3 - Tính năng trạng thái động và tác dụng của hai bộ điều chỉnh.
Chương 2 - PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU CHỈNH THÔNG THƯỜNG
2.1 - Những tư duy cơ bản về phương pháp thiết kế ứng dụng.
2.2 - Hệ thống điển hình
2.2.1 - Hệ thống điển hình loại I.
2.2.2 - Hệ thống điển hình loại II.
2.3 - Chỉ tiêu chất lượng động của hệ thống điều khiển.
2.3.1 - Chỉ tiêu chất lượng bám.
2.3.2 - Chỉ tiêu tính năng chống nhiễu.
2.4 - Quan hệ giữa các tham số và chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điển hình loại I.
2.4.1 - Quan hệ giữa chỉ tiêu chất lượng bám của hệ thống và tham số K.
2.4.2 - Quan hệ giữa chỉ tiêu chất lượng chống nhiễu và tham số của hệ thống điển hình loại I.
2.5 - Quan hệ giữa các tham số và chỉ tiêu chất lượng của hệ thống điển hình loại II.
2.5.1 - Quan hệ giữa chỉ tiêu chất lượng bám và tham số của hệ thống điển hình loại II.
2.5.2 - Quan hệ giữa tính năng chống nhiễu và các tham số của hệ thống điển hình loại II.
2.6 - Bộ điều chỉnh dòng điện và điều chỉnh tốc độ quay của hai mạch vòng được thiết kế theo phương pháp ứng dụng.
2.6.1 - Thiết kế bộ điều chỉnh dòng điện
2.6.2 - Thiết kế bộ điều chỉnh tốc độ quay
2.6.3 - Tính toán lượng quá điều khiển tốc độ quay khi bộ điều chỉnh tốc độ quay không bão hoà nữa.
2.6.4 - Ví dụ thiết kế
2.7 - Hạn chế quá điều khiển tốc độ quay - Phản hồi âm vi phân tốc độ quay.
2.7.1 - Đặt vấn đề
2.7.2 - Nguyên lý cơ bản hệ thống điều khiển tốc độ hai mạch vòng kín cài đặt phản hồi âm vi phân tốc độ quay.
2.7.3 - Thời gian thôi bão hoà và tốc độ quay thôi bão hoà.
2.7.4 - Phương pháp thiết kế ứng dụng các tham số phản hồi âm vi phân tốc độ quay.
2.7.5 - Tính năng chống nhiễu của hệ thống điều khiển tốc độ hai mạch vòng kín có cài đặt phản hồi âm vi phân tốc độ quay.
Chương 3 - TỔNG HỢP BỘ ĐIỀU CHỈNH LAI
3.1 - Ứng dụng bộ điều khiển mờ trong mạch vòng tốc độ.
3.1.1 - Sơ đồ khối của bộ điều khiển mờ
3.1.2 - Nguyên lý điều khiển mờ.
3.1.3 - Những nguyên tắc tổng hợp bộ điều khiển mờ.
3.2 - Các bộ điều khiển mờ
3.2.1 - Bộ bbiều khiển mờ tĩnh.
3.2.2 - Bộ điều khiển mờ động.
3.3 - Hệ điều khiển mờ lai
3.3.1 - Đặt vấn đề
3.3.2 - Cơ sở thiết kế bộ điều khiển mờ lai.
3.3.3 - Thiết kế bộ điều khiển mờ lai PI
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan