[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu thành phần hoá học cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyll Thunb.), họ Cucurbitaceae ở Bắc Kạn

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu thành phần hoá học cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyll Thunb.), họ Cucurbitaceae ở Bắc Kạn
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. TỔNG QUAN
1.1. Cây Giảo cổ lam và sử dụng trong Y học cổ truyền
1.1.1. Mô tả thực vật
1.1.2. Một số bài thuốc chữa bệnh đái tháo đường trong Y học cổ truyền.
1.2. Chi Gynostemma và thành phần hoá học của chúng
1.2.1. Giới thiệu về chi Gynostemma
1.2.2. Về thành phần hoá học
1.2.2.1. Tecpenoit
1.2.2.1. Tecpenoit-glycosit
1.2.2.1. Flavonoit - Glycosit
Chương 2. PHẦN THỰC NGHIỆM
2.1. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu
2.1.1. Thu mẫu cây, xác định tên khoa học và phương pháp xử lý mẫu
2.1.2. Phương pháp ngâm chiết
2.1.3. Phương pháp phân lập các hợp chất từ dịch chiết
2.1.4. Phương pháp nhận dạng cấu trúc hoá học các chất
2.2. DỤNG CỤ, HOÁ CHẤT VÀ THIẾT BỊ NGHIÊN CỨU
2.2.1. Dụng cụ, hoá chất
2.2.2. Thiết bị nghiên cứu
2.3. THU NHẬN CÁC DỊCH CHIẾT TỪ CÂY GIẢO CỔ LAM
2.3.1. Thu nhận các dịch chiết
2.3.2. Khảo sát định tính các dịch chiết
2.3.2.1. Phát hiện các hợp chất sterol
2.3.2.2. Phát hiện các ancaloit
2.3.2.3. Phát hiện các flavonoid
2.3.2.4. Phát hiện các cumarin
2.3.2.5. Định tính các glucosit tim
2.3.2.6. Định tính các saponin
2.4. PHÂN LẬP VÀ TINH CHẾ CÁC CHẤT
2.4.1 Cặn dịch chiết n-hexan (GyH)
2.4.1.1. Stigmasterol
2.4.1.2. β-sitosterol
2.4.2. Cặn dịch chiết etylaxetat.(GyE)
2.4.2.1. 3,3’ ,5-Trihydroxy-4’,7-dimetoxyflavon
2.4.2.2. Stigmasta-5,22-dien-3β-yl-β-D-glucopyranosit
2.4.3. Cặn dịch chiết metanol.(GyM)
Chương 3. THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Nguyên tắc chung
3.2. Phân lập và nhận dạng các hợp chất có trong các dịch chiết khác nhau của cây Giảo cổ lam (Gynostemma pentaphyllum)
3.2.1. Stigmasterol
3.2.2. β-sitosterol
3.2.3. 3,3’,5-Trihydroxy-4’,7-dimethoxyflavon
3.2.4. Stigmasta-5,22-dien-3β-yl-β-D-glucopyranosit
3.2.5. 3, 5-Dihydroxy-4’,7-dimethoxyflavon-3’-O-[α-L-rhamnopyranosyl(1→6)]-[β-D-glycopyranosit]
KẾT LUẬN
DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN VĂN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan