[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu về nhiệt mài khi mài thép IIIX15 bằng đã mài CBN

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu về nhiệt mài khi mài thép IIIX15 bằng đã mài CBN
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ NHIỆT CẮT VÀ CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NHIỆT CẮT KHI MÀI
1.1. Đặc điểm quá trình mài
1.2. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến chất lượng bề mặt chi tiết gia công
1.2.1. Nhiệt cắt trong quá trình mài
1.2.2. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến cấu trúc lớp kim loại bề mặt chi tiết gia công
1.2.3. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến ứng suất dư lớp bề mặt chi tiết gia công
1.2.4. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến độ nhám bề mặt chi tiết gia công
1.3. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến mòn và tuổi bền của đá mài
1.4. Ảnh hưởng của nhiệt cắt đến độ chính xác chi tiết gia công
1.5. Các phương pháp xác định nhiệt cắt trong quá trình mài
1.5.1. Phương pháp xác định nhiệt cắt bằng công thức thực nghiệm
1.5.2. Phương pháp xác định nhiệt cắt bằng thực nghiệm
1.5.2.1. Phương pháp đo không tiếp xúc
1.5.2.2. Phương pháp đo tiếp xúc
1.6. Kết luận chương 1
Chương 2: ỨNG DỤNG PHẦN MỀM ANSYS ĐỂ GIẢI BÀI TOÁN TRUYỀN NHIỆT
2.1. Giới thiệu chung phần mềm ANSYS
2.1.1 Giới thiệu chung
2.1.2. Các đặc điểm của phần mềm ANSYS
2.1.3. Các kiểu phần tử trong ANSYS
2.1.4. Các tham số trong ANSYS
2.1.5. Các mô hình vật liệu trong ANSYS
2.1.6. Các xử lý dùng trong ANSYS. Processors (Routines)
2.1.7. Các lệnh khởi động và giao diện màn hình ANSYS 10.0
2.1.7.1. Lệnh Start >Program > ANSYS 10.0
2.1.7.2. Màn hình giao diện ANSYS 10.0
2.2. Ứng dụng phần mềm ANSYS trong việc giải các bài toán truyền nhiệt
2.2.1. Bài toán cơ bản về truyền nhiệt trong vật rắn
2.2.1.1.Tiền xử lý: Định nghĩa các phần tử
2.2.1.2. Đặt tải nhiệt và giải bài toán
2.2.1.3. Hậu xử lý: Quan sát kết quả
2.2.2. Bài toán kết hợp giữa truyền nhiệt và đối lưu nhiệt (Truyền nhiệt/ đối lưu nhiệt / cách nhiệt)
2.2.2.1. Tiền xử lý: Định nghĩa các phần tử
2.2.2.2. Đặt tải nhiệt và giải bài toán
2.2.2.3. Hậu xử lý: Quan sát kết quả
2.2.3. Bài toán phân tích truyền nhiệt quá độ
2.2.3.1. Tiền xử lý: Định nghĩa các phần tử
2.2.3.2. Đặt tải nhiệt và giải bài toán
2.2.3.3. Hậu xử lý: Quan sát kết quả
2.3. Kết luận chương 2
Chương 3: TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG PHÂN BỐ NHIỆT CẮT KHI MÀI PHẲNG
3.1. Xây dựng mô hình tính nhiệt khi mài phẳng
3.1.1. Động học quá trình mài
3.1.2. Xây dựng mô hình tính nhiệt trong quá trình mài phẳng
3.1.3. Xây dựng mô hình truyền nhiệt giữa bề mặt tiếp xúc và bề mặt sau gia công
3.2. Mô phỏng nhiệt trong quá trình mài phẳng thép ШХ15 bằng đá mài CBN
3.2.1. Vật liệu và máy thí nghiệm
3.2.1.1. Vật liệu chi tiết gia công
3.2.1.2. Đá mài
3.2.1.3. Máy thí nghiệm
3.2.2. Mô phỏng truyền nhiệt khi mài phẳng thép ШХ15 bằng đá mài CBN
3.2.2.1. Thông lượng nhiệt truyền vào chi tiết gia công qf
3.2.2.2. Hệ số khuếch tán nhiệt của chi tiết gia công α
3.2.2.3. Thời gian tác động của nguồn nhiệt tw
3.2.2.4. Mô phỏng quá trình truyền nhiệt
3.3. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan