[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hồ sơ rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hồ sơ rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại tại Cục hải quan tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HỒ SƠ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XK-NKTM
1.1. Rủi ro trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK-NKTM
1.1.1. Khái niệm về rủi ro
1.1.2. Đặc điểm của rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1.1.3. Phân loại rủi ro trong hoạt động nghiệp vụ hải quan
1.2. Quản lý HSRR trong thủ tục hải quan hàng hóa XK-NKTM
1.2.1. Khái niệm và vai trò của quản lý HSRR trong quy trình QLRR
1.2.2. Quá trình phát triển lý luận về quản lý HSRR của Hải quan Việt Nam
1.3. Xây dựng HSRR trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK-NKTM
1.3.1. Nguyên tắc xây dựng
1.3.2. Cơ sở pháp lý của việc xây dựng hồ sở QLRR
1.3.3. Xây dựng danh mục rủi ro
1.3.4. Tổ chức công tác quản lý HSRR theo Danh mục rủi ro
1.4. Tóm tắt chương I
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HỒ SƠ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN HÀNG HÓA XK-NKTM TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH BR–VT
2.1. Giới thiệu chung về CHQ tỉnh BR-VT
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ và mối quan hệ công tác
2.1.3. Cơ cấu tổ chức, quản lý
2.1.4. Tình hình chấp hành pháp luật của các đối tượng có hoạt động XK-NK TM tại tỉnh BR-VT
2.2. Tình hình quản lý HSRR tại CHQ tỉnh BR-VT
2.2.1. Thu thập thông tin phục vụ công tác quản lý HSRR
2.2.2. Tình hình tổ chức quản lý HSRR
2.3. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu trong công tác quản lý HSRR thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK-NKTM tại CHQ tỉnh BR-VT
2.3.1. Điểm mạnh
2.3.2. Điểm yếu
2.4. Tóm tắt chương II
CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ HỒ SƠ RỦI RO TRONG THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XK-NKTM TẠI CỤC HẢI QUAN TỈNH BR–VT
3.1. Phân tích những yếu tố bên ngoài ảnh hưởng đến quản lý HSRR trong thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK-NKTM tại CHQ tỉnh BR-VT
3.1.1. Chính sách kinh tế vĩ mô
3.1.2. Đặc điểm của Tỉnh BR-VT
3.1.3. Chính sách thuế và cơ chế điều hành XNK
3.1.4. Môi trường pháp luật hải quan
3.1.5. Nhận dạng những cơ hội và nguy cơ liên quan đến quản lý HSRR hàng hóa XK-NKTM
3.2. Phân tích SWOT để đưa ra các giải pháp
3.3. Nội dung các giải pháp nâng cao hoạt động quản lý HSRR hàng hóa XKNKTM
3.3.1. Hoàn thiện lý luận nghiệp vụ về công tác quản lý HSRR
3.3.2. Tăng cường công tác thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan
3.3.3.Hoàn thiện tổ chức bộ máy và cơ chế hoạt động nhằm nâng cao quản lý HSRR trong các hoạt động nghiệp vụ hải quan
3.3.4. Tăng cường năng lực đánh giá sự tuân thủ của doanh nghiệp
3.3.5.Tăng cường sự phối hợp từ các đơn vị trong và ngoài ngành và hợp tác quốc tế nhằm nâng cao hiệu quả quản lý HSRR
3.3.6. Tăng cường hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra hoạt động quản lý HSRR
3.3.7. Đảm bảo đáp ứng các điều kiện cơ sở hạ tầng, vật chất, tài chính, phục vụ công tác quản lý HSRR của ngành Hải quan
3.3.8. Nâng cao nhận thức, trình độ về công tác quản lý HSRR
3.4. Kiến nghị với CHQ tỉnh BR-VT và TCHQ
3.5. Tóm tắt chương III
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan