[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện nay
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Một số khái niệm cơ bản
1.2.1. Quản lý và chức năng quản lý
1.2.2. Quản lý nhà trường
1.2.3. Phát triển đội ngũ giáo viên
1.2.4. Quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông
1.3. Một số yêu cầu về phát triển đội ngũ giáo viên trong đổi mới giáo dục THPT hiện nay
1.3.1. Vị trí, vai trò của đội ngũ giáo viên THPT
1.3.2. Yêu cầu về phát triển đội ngũ giáo viên THPT
1.4. Những nội dung cơ bản của quản lý phát triển đội ngũ giáo viên Trung học phổ thông
1.4.1. Xây dựng quy hoạch đội ngũ giáo viên THPT
1.4.2. Quản lý bồi dưỡng, khuyến khích tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của GV
1.4.3. Quản lý tuyển chọn giáo viên
1.4.4. Quản lý thực hiện chính sách đối với đội ngũ GV
1.4.5. Thanh tra, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ của ĐNGV
1.5. Các nhân tố tác động đến quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông
1.5.1. Trình độ phát triển của đội ngũ giáo viên
1.5.2. Đặc điểm của nhà trường và môi trường giáo dục địa phương
1.5.3. Phẩm chất, năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý GD
1.5.4. Chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong công tác phát triển đội ngũ GV
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT CÔ TÔ HUYỆN CÔ TÔ - TỈNH QUẢNG NINH
2.1. Khái quát về trường THPT Cô Tô huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh
2.1.1. Lịch sử ra đời và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường hiện nay
2.1.3. Chất lượng giáo dục trong những năm gần đây (từ năm học 2005 - 2006 đến năm học 2009 - 2010)
2.2. Thực trạng về đội ngũ giáo viên của trường THPT Cô Tô
2.2.1. Về phẩm chất đội ngũ giáo viên
2.2.2. Về số lượng giáo viên
2.2.3. Về cơ cấu đội ngũ giáo viên
2.2.4. Về trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn
2.3. Thực trạng quản lý phát triển ĐNGV của hiệu trưởng trường THPT Cô Tô (từ năm học 2005 -2006 đến năm học 2009-2010)
2.3.1. Về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển và tuyển dụng đội ngũ giáo viên
2.3.2. Về công tác bố trí và sử dụng giáo viên
2.3.3. Về công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên
2.3.4. Về các chính sách đãi ngộ giáo viên
2.4. Đánh giá chung về thực trạng quản lý phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh
2.4.1. Thuận lợi
2.4.2. Khó khăn
2.4.3. Những mặt mạnh
2.4.4. Những mặt yếu
2.4.5. Nguyên nhân và hướng khắc phục
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG CÔ TÔ ĐÁP ỨNG YÊU CẦU ĐỔI MỚI GIÁO DỤC THPT HIỆN NAY
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp
3.1.1. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ
3.1.2. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn
3.1.3. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi
3.2. Các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT Cô Tô
3.2.1. Biện pháp 1: Xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giáo viên
3.2.2. Biện pháp 2: Tăng cường công tác bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của giáo viên
3.2.3. Biện pháp 3: Bổ sung và tuyển chọn giáo viên nhằm hoàn thiện cơ cấu đội ngũ giáo viên theo sự đổi mới chương trình
3.2.4. Biện pháp 4: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho giáo viên, động viên giáo viên tình nguyện ở lại huyện đảo công tác
3.2.5. Biện pháp 5: Khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng
3.2.6. Biện pháp 6: Tăng cường kiểm tra, đánh giá chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm mức độ cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan