[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh Hà Giang

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động tổ chuyên môn của Hiệu trưởng Trường phổ thông Dân tộc nội trú Tỉnh Hà Giang
MỤC LỤC
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
1.1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
1.2. Quản lý và quản lý giáo dục
1.2.1 Khái niệm về quản lý
1.2.2. Chức năng quản lý
1.2.3. Quản lý giáo dục
1.2.3.1. Khái niệm quản lý giáo dục
1.2.3.2. Các nguyên tắc trong quản lý giáo dục
1.2.3.3. Quản lý nhà trường
1.3. Tổ chuyên môn và hoạt động của tổ chuyên môn
1.3.1. Tổ chuyên môn
1.3.2. Vai trò của tổ chuyên môn
1.3.3. Nhiệm vụ của tổ chuyên môn
1.3.4. Hoạt động của tổ chuyên môn
1.3.5. Tổ trưởng chuyên môn
1.4. Hiệu trưởng với công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn
1.4.1. Vị trí, vai trò, quyền hạn của hiệu trưởng
1.4.2. Quản lý hoạt động của tổ chuyên môn của hiệu trưởng
1.4.2.1. Vai trò của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động của TCM
1.4.2.2. Nội dung quản lý hoạt động của TCM của người hiệu trưởng
Kết luận chương 1
Chương 2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH HÀ GIANG
2.1. Một vài nét về trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang
2.1.1. Vài nét về sự ra đời và phát triển của trường phổ thông DTNT tỉnh Hà Giang
2.1.2. Thực trạng giáo dục ở trường phổ thông DTNT tỉnh Hà Giang từ năm học 2005 – 2006 đến nay
2.1.3. Chất lượng giáo dục toàn diện học sinh
2.1.4. Đội ngũ cán bộ giáo viên và cán bộ quản lý nhà trường
2.1.5. Cơ sở vật chất của nhà trường
2.2. Thực trạng công tác quản lý hoạt động của tổ chuyên môn ở trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang
2.2.1 Thực trạng nhận thức của cán bộ Lãnh đạo và giáo viên về vai trò quản lý của tổ chuyên môn
2.2.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động của tổ chuyên môn
2.2.3. Thực trạng quản lý việc phân công lao động sư phạm của TTCM
2.2.4. Quản lý các biện pháp chỉ đạo triển khai thực hiện kế hoạch chuyên môn của tổ chuyên môn
2.2.4.1. Biện pháp chỉ đạo tổ chuyên môn thực hiện kế hoạch chuyên môn của năm học
2.2.4.2. Biện pháp chỉ đạo TCM thực hiện chương trình kế hoạch DH
2.2.4.3. Quản lý công tác của tổ chuyên môn chỉ đạo sinh hoạt chuyên đề và sinh hoạt chuyên môn, thực hiện nề nếp dạy học
2.2.4.4. Quản lý công tác chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho giáo viên của TCM
2.2.5. Công tác kiểm tra của HT đối với hồ sơ quản lý của TTCM
2.3. Đánh giá chung thực trạng công tác quản lý hoạt động TCM của Hiệu trưởng ở trường phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh Hà Giang
2.3.1. Nhận định chung về thực trạng
2.3.2. Nguyên nhân
Kết luận chương 2
Chương 3 CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ TỈNH HÀ GIANG
3.1. Cơ sở xác lập các biện pháp
3.1.1. Định hướng phát triển giáo dục của Đảng, Nhà nước, của ngành và địa phương
3.1.2. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp
3.1.2.1. Nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa
3.1.2.2. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống, toàn diện
3.1.2.3. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.2.4. Nguyên tắc đảm bảo tính hiệu quả
3.1.2.5. Nguyên tắc đảm bảo tính pháp chế
3.2. Các biện pháp quản lý cụ thể
3.2.1. Nhóm biện pháp quản lý về nhân sự đội ngũ TTCM. (Quy hoạch, bổ nhiệm, bố trí, sử dụng, bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn)
3.2.1.1. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
3.2.1.2. Quy hoạch đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
3.2.1.3. Thực hiện dân chủ, công khai trong bổ nhiệm TTCM
3.2.1.4. Bồi dưỡng đội ngũ tổ trưởng chuyên môn
3.2.2. Nhóm biện pháp quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của TCM
3.2.2.1. Quản lý công tác xây dựng và thực hiện kế hoạch TCM
3.2.2.2. Quản lý công tác thực hiện quy chế chuyên môn
3.2.2.3. Quản lý công tác thực hiện nội dung, chương trình dạy học
3.2.2.4. Quản lý công tác đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên
3.2.2.5. Quản lý việc sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học
3.2.2.6. Quản lý việc tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho GV
3.2.2.7. Quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học của tổ chuyên môn
3.2.2.8. Quản lý nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
3.2.2.9. Quản lý công tác thanh tra, kiểm tra, đánh giá, xếp loại giáo viên của tổ chuyên môn
3.2.2.10. Quản lý công tác kiểm tra, đánh giá học sinh của TCM
3.2.2.11. Quản lý công tác thi đua, khen thưởng
3.2.3. Nhóm biện pháp tổ chức các điều kiện hỗ trợ việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chuyên môn
3.2.3.1. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc cho tổ chuyên môn
3.2.3.2. Thực hiện chính sách đãi ngộ, khuyến khích đối với đội ngũ GV
3.2.3.3. Xây dựng khối đoàn kết, thân ái, dân chủ trong nhà trường
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm về tính hợp lý và tính khả thi của các biện pháp
Kết luận chương 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan