[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý nguyên vật liệu đầu vào tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý nguyên vật liệu đầu vào tại Công ty Cổ phần Xi măng La Hiên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUYÊN VẬT LIỆU VÀ QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU
1.1. Cơ sở lý luận về nguyên vật liệu
1.1.1. Khái niệm về nguyên vật liệu
1.1.2. Phân loại nguyên liệu, vật liệu
1.1.3. Vai trò của nguyên liệu, vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
1.2. Cơ sở lý luận về quản lý nguyên liệu, vật liệu
1.2.1. Quản lý nguyên vật liệu và các yêu cầu phải quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất
1.2.2. Vai trò của công tác quản lý nguyên vật liệu trong sản xuẩt
1.2.3. Nội dung của công tác quản lý nguyên vật liệu trong sản xuất
1.2.4. Các yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý nguyên vật liệu đầu vào
1.3. Một số kinh nghiệm quản lý nguyên vật liệu của các doanh nghiệp khác
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý nguyên vật liệu của nhà máy cơ khí 19/5
1.3.2. Kinh nghiệm quản lý nguyên vật liệu của Nhà máy Xi măng Lưu Xá
1.3.3. Kinh nghiệm quản lý nguyên vật liệu của Công ty Cổ phần bê tông và xây dựng Thái Nguyên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích
2.3. Chỉ tiêu phân tích
Chương 3. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2009 - 2013
3.1. Tổng quan về Công ty Cổ phần xi măng La Hiên
3.2. Thực trạng về nguyên vật liệu và công tác quản lý nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần xi măng La Hiên - Thái Nguyên
3.2.1. Đặc điểm và phân loại nguyên vật liệu đầu vào
3.2.2. Tổ chức quản lý nguyên vật liệu đầu vào
3.2.3. Đánh giá chung về tình hình quản lý nguyên vật liệu tại Công ty
Chương 4. GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NGUYÊN VẬT LIỆU ĐẦU VÀO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN - THÁI NGUYÊN
4.1. Định hướng và mục tiêu phát triển của Công ty trong thời gian tới
4.1.1. Đặc điểm tình hình kinh doanh giai đoạn 2014 - 2020
4.1.2. Phương hướng hoạt động kinh doanh giai đoạn 2014 - 2020
4.1.3. Mục tiêu của Công ty hướng tới 2020
4.2. Một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nguyên vật liệu đầu vào tại Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - Thái Nguyên hướng tới 2020
4.2.1. Nâng cao chất lượng công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu
4.2.2. Chú trọng công tác xây dựng và quản lý định mức tiêu hao nguyên vật liệu
4.2.3. Đẩy mạnh công tác xây dựng kế hoạch cung ứng nguyên vật liệu
4.2.4. Tăng cường công tác quản lý chặt chẽ ở khâu thu mua và vận chuyển nguyên vật liệu về công ty
4.2.5. Sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực cho sản xuất
4.2.6. Đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng
4.2.7. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất
4.2.8. Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ quản lý và tay nghề cho người lao động
4.2.9. Coi trọng thực hiện chế độ khuyến khích vật chất với công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu
4.3. Một số kiến nghị với các cơ quan hữu quan
4.3.1. Kiến nghị đối với Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị đối với tỉnh Thái Nguyên
4.3.3. Kiến nghị đối với Công ty
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan