[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Phú Thọ
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
1.1. Cơ sở lý luận về rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng
1.1.1. Tín dụng và rủi ro tín dụng
1.1.2. Quản lý rủi ro tín dụng
1.2. Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Kinh nghiệm quản lý rủi ro ở một số ngân hàng trên thế giới
1.2.2. Kinh nghiệm của các Ngân hàng thương mại ở Việt Nam
1.2.3. Một số bài học kinh nghiệm rút ra cho BIDV Phú Thọ
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu sử dụng trong thực hiện đề tài
2.2.1. Khung phân tích
2.2.2. Phương pháp nghiên cứu cụ thể
2.3. Hệ thống chỉ tiêu phân tích
2.3.1. Nhóm chỉ tiêu định lượng
2.3.2. Nhóm chỉ tiêu định tính
2.4. Công thức chọn mẫu gắn với tổng thế mẫu trong thực hiện đề tài:
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ
3.1. Một số thông tin cơ bản về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Cơ cấu tổ chức
3.1.3. Tình hình hoạt động tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.2. Thực trạng rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.2.1. Thực trạng rủi ro tín dụng
3.2.2. Thực trạng quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.3. Phân tích một số nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng và quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
3.3.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng
3.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng
3.3.3. Phân tích ma trận SWOT về quản lý rủi ro tín dụng
3.4. Những tồn tại, hạn chế trong quản lý rủi ro tín dụng tại NHTMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
Chương 4: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH PHÚ THỌ
4.1. Định hướng quản lý rủi ro tín dụng của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
4.1.1. Chiến lược phát triển của BIDV đến năm 2020
4.1.2. Định hướng quản lý rủi ro
4.2. Giải pháp tăng cường quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Phú Thọ
4.2.1. Xây dựng và hoàn thiện mục tiêu, chiến lược, chính sách quản lý rủi ro tín dụng
4.2.2. Tái cơ cấu bộ máy, mô hình tổ chức quản lý rủi ro tín dụng
4.2.3. Tuân thủ chính sách, quy trình, quy chế tín dụng một cách thận trọng
4.2.4. Thực hiện minh bạch và công khai hóa thông tin, nâng cao chất lượng thông tin trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng
4.2.5. Xây dựng hệ thống kiểm soát, cảnh báo sớm các nguồn rủi ro phù hợp; xây dựng và áp dụng các công cụ đo lường rủi ro tín dụng theo thông lệ quốc tế và quy định của BIDV
4.2.6. Nâng cao hiệu quả quản lý rủi ro danh mục cho vay; xác lập các giới hạn, hạn mức theo ngành nghề, khách hàng, loại tiền, sản phẩm, khu vực địa lý
4.2.7. Giải pháp hạn chế, bù đắp tổn thất khi rủi ro tín dụng xảy ra
4.2.8. Nâng cao kỹ năng thực hiện thẩm định và đánh giá rủi ro tín dụng của đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý rủi ro; Tăng cường trang thiết bị hiện đại phục vụ tác nghiệp
4.3. Kiến nghị
4.3.1. Với Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
4.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan