[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Tăng cường quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ KINH NGHIỆM THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP
1.1. Lý luận chung về thuế và quản lý thuế giá trị gia tăng
1.1.1. Thuế và vai trò của thuế đối với phát triển kinh tế xã hội
1.1.2. Thuế giá trị gia tăng
1.1.3. Quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
1.2. Nội dung và yếu tố ảnh hưởng đến quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
1.2.1. Nội dung quản lý thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp
1.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp
1.3. Kinh nghiệm quản lý thuế GTGT của một số địa phương và khả năng vận dụng vào huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
1.3.1. Kinh nghiệm quản lý thuế giá trị gia tăng của một số địa phương trong nước
1.3.2. Những bài học rút ra có khả năng vận dụng vào quản lý thuế GTGT ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI
2.1. Các câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Khung phân tích luận văn
2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.3. Phương pháp tổng hợp thông tin
2.2.4. Phương pháp phân tích thông tin, số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TẠI HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội và khái quát về Chi cục Thuế huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
3.1.1. Điều kiện tự nhiên, dân số của huyện Na Hang
3.1.2. Tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện Na Hang
3.1.3. Tình hình phát triển doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang
3.1.4. Tình hình cơ bản của Chi cục Thuế huyện Na Hang
3.2. Thực trạng quản lý thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp tại huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Tình hình quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang
3.2.2. Đánh giá thành tựu và hạn chế trong quản lý thuế GTGT đối với các doanh nghiệp tại huyện Na Hang hiện nay
3.2.3. Nguyên nhân hạn chế
Chương 4: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THUẾ GTGT ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN NA HANG, TỈNH TUYÊN QUANG
4.1. Dự báo tình hình thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian tới
4.1.1. Phương hướng phát triển KT - XH của huyện Na Hang
4.1.2. Phương hướng nhiệm vụ của Chi cục Thuế huyện Na Hang trong thời gian tới
4.1.3. Dự báo về tình hình thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian tới
4.2. Phương hướng tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian tới
4.2.1. Phương hướng tăng cường công tác quản lý kê khai thuế GTGT các doanh nghiệp
4.2.2. Phương hướng tăng cường Quản lý nợ thuế giá trị gia tăng tại huyện Na Hang
4.2.3. Phương hướng tăng cường công tác kiểm tra thuế GTGT
4.2.4. Phương hướng tăng cường quản lý tình hình sử dụng hóa đơn của các doanh nghiệp
4.3. Các giải pháp tăng cường quản lý thuế GTGT đối với doanh nghiệp trên địa bàn huyện Na Hang trong thời gian tới
4.3.1. Các giải pháp về hoàn thiện đến cơ chế, chính sách quản lý của Nhà nước về thuế, đến chính sách, quy định quản lý thuế GTGT và công tác kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước
4.3.2. Các giải pháp liên quan đến tuân thủ kỷ luật kế toán, tài chính, quan hệ thanh toán
4.3.3. Giải pháp về tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ công tác quản lý thuế
4.3.4. Các giải pháp liên quan đến đảm bảo số lượng, nâng cao chất lượng, trình độ, phẩm chất của đội ngũ cán bộ thuế
4.3.5. Các giải pháp về tuyên truyền giáo dục nâng cao tâm lý, ý thức người tiêu dùng và cải thiện tình hình hoạt động của doanh nghiệp
4.4. Một số kiến nghị
4.4.1. Kiến nghị với Nhà nước, Tổng cục Thuế, Cục Thuế tỉnh
4.4.2. Kiến nghị với ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang
4.4.3. Kiến nghị với ủy ban nhân dân huyện Na Hang
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC 
[/tomtat]

Bài viết liên quan