[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thiết kế điều khiển bộ biến đổi DC-DC giảm áp sử dụng phương pháp cận tuyến tính nhờ phản hồi trạng thái

[/kythuat]
[tomtat]
Thiết kế điều khiển bộ biến đổi DC-DC giảm áp sử dụng phương pháp cận tuyến tính nhờ phản hồi trạng thái
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MÔ HÌNH BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC GIẢM ÁP
1.1 Các bộ biến đổi
1.1.1 Phân loại sơ đồ biến đổi
1.1.1.1 Sơ đồ biến đổi DC-DC không cách ly
1.1.1.2 Sơ đồ biến đổi DC-DC có cách ly
1.1.2 Các sơ đồ bộ biến đổi DC-DC không cách ly
1.1.2.1 Sơ đồ biến đổi Buck
1.1.2.2 Sơ đồ biến đổi Boost
1.1.2.3 Sơ đồ biến đổi Buck-Boost
1.2 Mô hình bộ biến đổi giảm áp (the Buck converter)
1.2.1 Mô hình bộ biến đổi
1.2.2 Mô hình dạng chuẩn
1.2.3 Điểm cân bằng và hàm truyền tĩnh
1.2.4 Mô hình mẫu bộ biến đổi DC-DC giảm áp
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP CẬN TUYẾN TÍNH PHẢN HỒI TRẠNG THÁI
2.1 Tuyến tính hoá trong lân cận điểm làm việc
2.1.1 Tuyến tính hoá mô hình trạng thái
2.1.2 Phân tích hệ thống
2.2 Thiết kế bộ điều khiển
2.3 Thiết kế bộ điều khiển tĩnh, phản hồi trạng thái gán điểm cực
Chương 3: CẤU TRÚC ĐIỀU KHIỂN BỘ BIẾN ĐỔI DC-DC GIẢM ÁP
3.1 Đặt vấn đề
3.2 Phương pháp điều khiển
3.2.1 Điều khiển trực tiếp
3.2.2 Điều khiển gián tiếp
3.3 Tạo xung điều khiển bằng modul S-D
3.3.1 Modul S-D
3.3.2 Phản hồi và modul S-D
3.3.3 M ạch c ủa modul S-D
Chương 4: MÔ PHỎNG KIỂM CHỨNG TRÊN NỀN MATLAB & SIMULINK
4.1 Bộ biến đổi
4.2 Xây dựng bộ điều khiển
4.2.1 Bộ điều khiển cận tuyến tính phản hồi trạng thái
4.2.2 Bộ tạo xung điều khiển
4.2.3 Bộ điều chỉnh dòng điện
4.2.4 Bộ điều chỉnh điện áp
4.3 Thử nghiệm các thong số hệ thống
4.4 Thử nghiệm thính điều chỉnh được của hệ thống
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan