[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân ở hai xã vùng sâu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân ở hai xã vùng sâu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ
Chương 1: TỔNG QUAN
1.1. Tình hình vệ sinh môi trường
1.1.1. Các khái niệm cơ bản
1.1.2. Tình hình vệ sinh môi trường
1.2. Những yếu tố liên quan đến kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường
1.2.1. Một số khái niệm về kiến thức, thái độ, thực hành
1.2.2. Một số vấn đề về thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh môi trường của người dân
1.2.3. Một số yếu tố ảnh hưởng đến kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường
Chương 2: ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm nghiên cứu
2.3. Thời gian nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Phương pháp chọn mẫu
2.4.2. Chỉ số nghiên cứu
2.4.3. Kỹ thuật thu thập thông tin và công cụ nghiên cứu
2.4.4. Phương pháp khống chế sai số
2.4.5. Phương pháp xử lý số liệu
2.4.6. Vấn đề đạo đức trong nghiên cứu
Chương 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
3.1. Tình hình chung ở các điểm điều tra
3.2. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành vệ sinh môi trường của người dân tại các xã nghiên cứu
3.3. Một số yếu tố liên quan đến thực hành vệ sinh môi trường của người dân ở các điểm điều tra
3.4. Một số kết quả nghiên cứu định tính
Chương 4: BÀN LUẬN
4.1. Tình hình kinh tế văn hoá xã hội ở các điểm điều tra
4.2. Thực trạng kiến thức, thái độ, thực hành về vệ sinh môi trường của người dân ở hai xã điều tra
4.3. Mối liên quan giữa các yếu tố với thực hành về vệ sinh môi trường của người dân
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan