[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chủ yếu nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm doanh nghiệp
1.1.2. Khái niệm doanh nghiệp nông lâm nghiệp
1.1.3. Vai trò của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trong nền kinh tế của tỉnh
1.1.4. Phân loại doanh nghiệp nông lâm nghiệp
1.2. Công nghệ thông tin - vai trò và các ứng dụng trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp
1.2.1. Khái niệm công nghệ thông tin
1.2.2. Vị trí, vai trò của công nghệ thông tin
1.2.3. Các ứng dụng của công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
1.2.4. Những lợi ích của công nghệ thông tin trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp
1.3. Tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới
1.3.1. Hiện trạng phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới
1.3.2. Kinh nghiệm của Mỹ
1.3.3. Kinh nghiệm của Nhật Bản
1.3.4. Kinh nghiệm của Sinhgapore
1.3.5. Kinh nghiệm của Trung Quốc
1.4. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ở Việt Nam
1.4.1. Thực trạng
1.4.2. Hiệu quả ứng dụng CNTT của các doanh nghiệp
1.5. Phương pháp nghiên cứu
1.5.1. Câu hỏi nghiên cứu
1.5.2. Các phương pháp nghiên cứu
1.5.3. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá và phương pháp phân tích
Chương 2: THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm Tự nhiên - Kinh tế - Xã hội của tỉnh Thái Nguyên
2.2. Thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
2.2.1. Tình hình lao động và trình độ lao động
2.2.2. Tình hình thu nhập bình quân của người lao động
2.2.3. Đánh giá về hiệu quả kinh tế các loại hình doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.3. Thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.3.1. Cơ sở vật chất về công nghệ thông tin
2.3.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý doanh nghiệp
2.3.3. Ứng dụng công nghệ thông tin trong sản xuất
2.3.4. Internet và ứng dụng trong thương mại
2.3.5. Đánh giá chung việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên
2.3.6. Thực trạng về các chính sách của Nhà nước ảnh hưởng đến ứng dụng công nghệ thông tin của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên
2.3.7. Đánh giá hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên
2.3.8 Nguyên nhân của việc ứng dụng công nghệ thông tin còn hạn chế trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NÔNG LÂM NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN.
3.1. Bối cảnh hiện nay của các doanh nghiệp
3.2. Quan điểm, mục tiêu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong doanh nghiệp
3.2.1. Quan điểm phát triển công nghệ thông tin
3.2.2. Mục tiêu tổng quát phát triển công nghệ thông tin
3.3. Các giải pháp nhằm phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong các doanh nghiệp Nông Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh
3.3.1. Các giải pháp của tỉnh
3.3.2. Các giải pháp đối với các doanh nghiệp nông lâm nghiệp tỉnh Thái Nguyên
3.3.3. Các giải pháp đối với các doanh nghiệp công nghiệp công nghệ thông tin
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan