[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Thực trạng và giải pháp chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Thực trạng và giải pháp chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
1.1. Cơ sở khoa học về chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá
1.1.1. Cơ sở lý luận về chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá
1.1.1.1. Đất nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp
1.1.1.2. Đô thị hoá và các vấn đề lý luận về đô thị hóa
1.1.2. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở một số nước trên thế giới và ở Việt Nam
1.1.2.1. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở một số nước trên thế giới
1.1.2.3. Kinh nghiệm chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hoá ở Việt Nam
1.1.3. Cơ cấu đất đai và các vấn đề lý luận về cơ cấu đất nông nghiệp
1.1.3.1. Khái niệm về chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp
1.1.3.2. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa phát triển
1.2. Phương pháp nghiên cứu
1.2.1. Các vấn đề cần nghiên cứu
1.2.2. Chọn điểm nghiên cứu
1.2.3. Chọn hộ nghiên cứu
1.2.4. Phương pháp thu thập số liệu
1.2.5. Phương pháp phân tích đánh giá
1.2.6. Phương pháp sử lý số liệu
1.2.7. Phương pháp đánh giá sự tác động của đô thị hoá tới chuyên dịch cơ cấu đất nông nghiệp đến thu nhập của người dân
1.2.8. Phương pháp phân tích các nguyên nhân của sự tác động của quá trình đô thị hoá tới sự chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp
1.2.9. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
1.2.9.1. Yêu cầu của các chỉ tiêu đánh giá
1.2.9.2.Các chỉ tiêu phản ánh về hiệu quả sản xuất ý nghĩa của các chỉ tiêu và cách tính các chỉ tiêu đó
1.2.9.3.Các chỉ tiêu phản ánh doanh thu và lợi nhuận
1.2.9.4. Cơ cấu các loại đất
1.2.9.5 .Các chỉ tiêu khác
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẤT NÔNG NGHIỆP TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
2.1. Đặc điểm của thành phố Thái Nguyên
2.1.1. Đặc điểm tự nhiên
2.1.1.1.Vị trí địa lý
2.1.1.2. Địa hình, thổ nhưỡng
2.1.1.3 .Khí hậu thuỷ văn
2.1.1.4. Tài nguyên thiên nhiên và xã hội
2.1.1.5. Đánh giá chung về diều kiện tự nhiên của đến sự phát triển kinh tế xã hội và tình hình sản xuất nông nghiệp
2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội
2.1.2.1. Thực trạng phát triển kinh tế
2.1.2.2. Về cơ cấu kinh tế
2.1.2.3. Tốc độ tăng trưởng kinh tế
2.1.2.4. Tình hình phát triển các ngành kinh tế
2.1.2.5. Tình hình sử dụng đất đai
2.1.2.6. Hệ thống cơ sở hạ tầng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội
2.1.3. Đặc điểm về văn hoá - xã hội
2.1.3.1. Dân số và nguồn lao động
2.1.3.2. Đánh giá về điều kiện tự nhiên kinh tế - xã hội Thành phố Thái Nguyên
2.1.3.3. Đánh giá những lợi thế, khó khăn thách thức trong việc phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên
2.2. Kết quả nghiên cứu
2.2.1. Thực trạng quá trình đô thị hóa tới chuyển dịch cơ cấu đất đai công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ
2.2.2. Thực trạng quá trình đô thị hóa tới chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.2.2.1. Tình hình chuyển dịch cơ cấu đất trồng cây hàng năm
2.2.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu đất trồng cây lâu năm
2.2.3. Hiệu quả sản xuất của việc chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa
2.2.3.1. Hiệu quả sản xuất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa
2.2.3.2 .Thực trạng sản xuất ngành nông nghiệp trên địa bàn Thành phố Thái Nguyên
2.2.4. Đánh giá tác động của đô thị hóa tới chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp
2.3. Đánh giá tác động của đô thị hóa tới quá trình chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp của các hộ nông dân trên địa bàn
2.3.1. Đặc điểm của các hộ nông đân điều tra
2.3.1.1. Cơ cấu các loại hình sản xuất của các hộ điều tra
2.3.1.2. Cơ cấu các hộ điều tra theo thu nhập
2.3.1.3. Các nguồn lực sản xuất chủ yếu của các hộ nông dân
2.3.2. Tình hình đất đai của các hộ nông dân
2.3.2.1. Tình hình đất đai bình quân của các hộ nông dân trước và sau quá trình thu hồi đất nông nghiệp
2.3.2.2. Tình hình chuyển dịch cơ cấu Đất trồng cây hàng năm của các hộ nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.2.3.Tình hình chuyển dịch cơ cấu đất trồng cây lâu năm của các hộ nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.2.4 .Tình hình chuyển dịch cơ cấu chăn nuôi của các hộ nông dân trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
2.3.3. Hiệu quả sản xuất của các hộ nông dân trước và sau quá trình thu hồi đất
2.3.3.1. Tình hình sản xuất theo loại hình hộ
2.3.3.2. Tình hính sản xuất theo mức thu nhập của hộ
2.3.4. Đánh giá của các hộ nông dân về các mặt của đời sống trong sự thay đổi cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa
2.3.5. Phân tích phương sai một nhân tố về sự nhận thức của về sự tác động của đô thị hóa tới cơ cấu đất nông nghiệp trước và sau quá trình thu hồi đất
2.3.6. Phân tích hồi quy về kết quả sản xuất nông nghiệp của các hộ nông dân trước và sau quá trình thu hồi đất
2.3.7. Những khó khăn hạn chế cần giải quyết
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU ĐẤT NÔNG NGHIỆP HỢP LÝ TRONG QUÁ TRÌNH ĐÔ THỊ HOÁ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN
3.1. Quan điểm về chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trong quá trình đô thị hóa
3.1.1. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp phải phù hợp với chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
3.1.2. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp nhằm nâng cao thu nhập của người nông dân
3.1.3. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp nhằm phát triển bền vững
3.1.4. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp nhằm bảo vệ môi trường sinh thái
3.1.5. Chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp nhằm phát huy lợi thế, tiềm năng của địa phương
3.2. Phương hướng, mục tiêu phát triển nông nghiệp của thành phố Thái Nguyên từ nay đến năm 2020
3.3. Các giải pháp chủ yếu nhằm chuyển dịch cơ cấu đất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên
3.4. Giải pháp cụ thể
3.4.1. Đối với hộ khá
3.4.2. Đối với hộ nghèo
3.4.3. Đối với các vùng
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan