[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động băng quấn vật liệu

[/kythuat]
[tomtat]
Ứng dụng lý thuyết điều khiển thích nghi bền vững nâng cao chất lượng hệ truyền động băng quấn vật liệu
MỤC LỤC
NỘI DUNG
Chương: MỞ ĐẦU
Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG
1.1. Những vấn đề chung về điều khiển thích nghi
1.1.1. Lịch sử phát triển của ĐKTN
1.1.2. Khái niệm chung về ĐKTN
1.1.3. Hệ ĐKTN theo mô hình mẫu
1.1.4. Những tồn tại của hệ ĐKTN và hướng giải quyết
1.2. Những vấn đề chung về hệ điều khiển bền vững
1.2.1. Định nghĩa
1.2.2 Đặc điểm chung của hệ phi tuyến
1.2.3. Điều khiển bền vững đối với hệ phi tuyến
1.3. Hệ điều khiển thích nghi bền vững
1.4. Kết luận chương 1
Chương 2: HỆ ĐIỀU KHIỂN THÍCH NGHI BỀN VỮNG
2.1. Các luật thích nghi bền vững
2.2. Hệ MRAC bền vững trực tiếp
2.3. Hệ MRAC bền vững gián tiếp
2.4. Kết luận của chương 2
Chương 3. TỔNG HỢP HỆ ĐKTNBV NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HỆ TRUYỀN ĐỘNG QUẤN BĂNG VẬT LIỆU
3.1. Nội dung bài toán
3.1.1. Giới thiệu cơ cấu truyền động
3.1.2. Lựa chọn phương pháp điều khiển
3.2. Tổng hợp hệ
3.2.1. Tổng hợpmạch vòng dòng điện
3.2.2. Tổng hợp mạch vòng tốc độ
3.2.3. Tính toán thông số sơ đồ
3.3. Đánh giá chất lượng của hệ
3.3.1. Mô phỏng hệ thống
3.3.2. Kết quả mô phỏng
3.4. Kết luận chương 3
KẾT LUẬN CHUNG

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan