[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xác định ảnh hưởng của các phương pháp chế biến khác nhau của cỏ Brachiaria decumbens đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của bò nuôi trong vụ đông

[/kythuat]
[tomtat]
Xác định ảnh hưởng của các phương pháp chế biến khác nhau của cỏ Brachiaria decumbens đến khả năng sinh trưởng và chất lượng thịt của bò nuôi trong vụ đông
MỤC LỤC
MỞ ĐẨU
Chương 1. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
1.1. Cỏ hòa thảo và đặc điểm của chúng
1.1.1. Giới thiệu về cỏ hoà thảo
1.1.2. Đặc tính sinh thái
1.1.3. Đặc tính sinh vật
1.1.4. Đặc tính sinh lý
1.1.5. Đặc tính sinh trưởng
1.1.6. Cỏ Brachiaria decumbens
1.2. Các phương pháp chế biến
1.2.1. chế biến cỏ khô
1.2.1.1. Sơ lược về cỏ khô
1.2.1.2. Nguyên lý phơi khô
1.2.1.3. Nguyên liệu dùng phơi khô
1.2.1.5. Biến đổi vật chất khi phơi
1.2.1.6. Tiến hành làm cỏ khô
1.2.1.7. Cất trữ cỏ
1.4. Sử dụng cỏ trong chăn nuôi
1.4.1. Sử dụng cỏ tươi
1.4.2. Sử dụng cỏ khô
1.5. Đặc điểm tiêu hóa của gia súc nhai lại
1.5.1. Cấu tạo bộ máy tiêu hóa của gia súc nhai lại
1.5.1.1. Miệng
1.5.1.2. Thực quản
1.5.1.3. Dạ dày
1.5.2. Hệ vi sinh vật dạ cỏ
1.5.2.1. Vi khuẩn (Bacteria)
1.5.2.2. Động vật nguyên sinh (Protozoa)
1.5.2.3. Nấm (Fungi)
1.5.2.4. Mối quan hệ của các vi sinh vật dạ cỏ
1.5.2.5. Sinh trưởng của vi sinh vật dạ cỏ
1.5.3. Thức ăn thô đối với gia súc nhai lại.
1.5.3.1. Thành phần và cấu trúc của thức ăn thô
1.1.3.2. Phân giải thức ăn thô trong dạ cỏ
Chương 2. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Đối tượng nghiên cứu
2.2. Địa điểm, thời gian nghiên cứu
2.3. Nội dung nghiên cứu
2.4. Phương pháp nghiên cứu
2.4.1. Nghiên cứu khoảng cách cắt thích hợp với cỏ B.decumbens
2.4.3. Xác định khối lượng cỏ ăn được/bò/ngày
2.4.4. Thời điểm thu cắt và thành phần hóa học của cỏ sau khi phơi
2.4.5. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi của cỏ trên bò thịt
2.4.6. Phương pháp theo dõi các chỉ tiêu
2.4.7. Phương pháp xử lý số liệu
Chương 3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN
3.1. Xác định khoảng cách cắt thích hợp cho cỏ B. decumbens
3.1.1. Ảnh hưởng của khoảng cách cắt đến năng suất cỏ B. decumbens
3.1.2. Sản lượng cỏ B. decumbens ở các khoảng cách cắt khác nhau
3.1.3. Thành phần hoá học của cỏ B. decumbens tươi ở các KCC khác nhau
3.1.4. Thành phần hóa học của cỏ B. decumbens khô
3.2. Xác định khối lượng cỏ ăn được/bò/ngày.
3.2.1. Xác định khối lượng cỏ ăn được/1 bò/ ngày
3.2.2. Xác định tỷ lệ cỏ được sử dụng ở các tuổi cắt khác nhau
3.2.3. Kết quả tính tỷ lệ tiêu hóa vật chất hữu cơ lý thuyết của cỏ ở tuổi cắt khác nhau
3.3. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi của cỏ tươi trên bò thịt
3.3.1. Khối lượng bò qua các kỳ cân
3.3.2. Tăng khối lượng trung bình của bò qua các giai đoạn
3.3.3. Tiêu thụ VCK/1 bò và tiêu tốn VCK cho 1 kg khối lượng
3.4. Đánh giá hiệu quả chăn nuôi của cỏ khô trên bò thịt
3.4.1. Khối lượng của bò ở các kỳ cân
3.4.2. Tăng khối lượng của bò ở các giai đoạn
3.4.3. Tiêu thụ VCK/1 bò, tiêu tốn thức ăn của bò ăn khô
3.5. Nhận xét chung về kết quả nghiên cứu của thí nghiệm (3.3 và 3.4)
KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan