[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chiến lược phát triển dịch vụ 3G của công ty thông tin di động (VMS-Mobifone) giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Chiến lược phát triển dịch vụ 3G của công ty thông tin di động (VMS-Mobifone) giai đoạn 2012-2015 tầm nhìn đến năm 2020
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
1.1. Khái niệm chiến lược kinh doanh trong doanh nghiệp
1.1.1. Các định nghĩa
1.1.2. Nội dung chủ yếu của chiến lược kinh doanh
1.2. Sự cần thiết và vai trò của chiến lược kinh doanh
1.2.1. Sự cần thiết phải xác định và thực hiện chiến lược kinh doanh           
1.2.2. Vai trò của chiến lược kinh doanh
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến xây dựng chiến lược kinh doanh
1.3.1. Môi trường bên ngoài
1.3.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp          
1.4. Các loại chiến lược kinh doanh
1.4.1. Phân biệt chiến lược kinh doanh với các cấp chiến lược khác 
1.4.2. Các loại chiến lược kinh doanh đặc trưng
1.4.3. Quan điểm của Michael Porter về các chiến lược cạnh tranh cơ bản
1.5. Quy trình xây dựng chiến lược          
1.6. Các công cụ xây dựng chiến lược
1.6.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
1.6.2. Ma trận các yếu tố nội bộ IFE        
1.6.3. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
1.6.4. Ma trận SWOT
1.6.5. Ma trận QSPM
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY VMS  
2.1. Tổng quan về Công ty thông tin di động (VMS)     
2.1.1. Thông tin chung
2.1.2. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của VMS
2.1.4. Các sản phẩm và dịch vụ hiện đang khai thác     
2.1.5. Tình hình kinh doanh của Mobifone trong những năm gần đây
2.2. Thực trạng kinh doanh dịch vụ 3G của công ty VMS
2.2.1. Sự phát triển của dịch vụ 3G tại Việt Nam           
2.2.2. Tình hình triển khai và kinh doanh dịch vụ 3G của VMS
2.2.3. Một số ưu điểm và hạn chế của chiến lược kinh doanh 3G thời gian qua
2.3. Kết quả khảo sát định lượng
2.3.1. Đặc điểm mẫu khảo sát
2.3.2. Kết quả phân tích mẫu khảo sát khách hàng
2.3.3. Kết quả khảo sát chuyên gia và nhà quản lý        
2.4. Phân tích môi trường bên trong và bên ngoài của công ty
2.4.1. Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp
2.4.2. Phân tích môi trường bên ngoài
CHƯƠNG III: XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ 3G
3.1. Dự báo nhu cầu và sự phát triển của công nghệ 3G
3.1.1. Dự báo đến năm 2015
3.1.2. Dự báo đến 2020
3.2. Xác định mục tiêu phát triển dịch vụ 3G
3.2.1. Mục tiêu chung
3.2.2. Mục tiêu cụ thể
3.3. Các ma trận lựa chọn chiến lược
3.3.1. Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong IFE
3.3.2. Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài EFE
3.3.3. Phân tích ma trận SWOT
3.3.4. Phân tích ma trận yếu tố bên trong bên ngoài IE
3.3.5. Ma trận SPACE
3.3.6. Ma trận hình ảnh cạnh tranh
3.4. Chọn lựa chiến lược
3.4.1. Nhóm chiến lược trung tâm
3.4.2. Nhóm chiến lược cạnh tranh          
3.5. Các giải pháp chiến lược        
3.5.1. Phát triển thị trường 
3.5.2. Thâm nhập thị trường          
3.5.3. Phát triển sản phẩm dịch vụ           
3.5.4. Giải pháp giá cả
3.5.5. Phát triển kênh phân phối   
3.5.6. Tiếp thị, quảng cáo và bán hàng
3.5.7. Các giải pháp chiến lược bổ trợ khác: CNTT, chất lượng mạng lưới
3.6. Cơ chế kiểm soát chiến lược
3.7. Các kiến nghị
KẾT LUẬN   
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan