[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH
CHƯƠNG 1. TỒNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1. Lý do chọn đề tài
1.2. Mục tiêu nghiên cứu
1.3. Câu hỏi nghiên cứu
1.4. Đối tượng nghiên cứu
1.5. Phạm vi nghiên cứu
1.6. Phương pháp nghiên cứu
1.7. Ý nghĩa của nghiên cứu
1.8. Kết cấu của nghiên cứu
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Hệ thống thông tin kế toán
2.1.1 Khái niệm về hệ thống thông tin kế toán
2.1.1.1. Hệ thống thông tin đầu vào
2.1.1.2. Hệ thống cơ sở dữ liệu
2.1.1.3. Hệ thống thông tin đầu ra
2.1.2. Phân loại hệ thống thông tin kế toán
2.2. Gian lận và sai sót trong kế toán
2.2.1. Định nghĩa gian lận và sai sót
2.3. Vai trò của hệ thống thông tin kế toán trong việc ngăn ngừa gian lận và sai sót.
2.2.2. Sự giống nhau và khác nhau giữa gian lận và sai sót
2.4. Tổng hợp kết quả của một số bài nghiên cứu có liên quan
2.4.1. Nghiên cứu của Albrecht & ctg (1994)
2.4.2. Nghiên cứu của Hiệp hội các nhà điều tra gian lận Hoa Kỳ (2012) giảm nợ phải trả, hay chi phí
2.4.3. Nghiên cứu của Ngô Thị Thu Hằng & ctg (2013)
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1. Quy trình nghiên cứu
3.2. Mô hình nghiên cứu
3.2.1. Cơ sở xây dựng mô hình
3.2.2. Mô hình nghiên cứu dự kiến
3.3. Phương pháp nghiên cứu
3.4. Phương pháp thu thập số liệu
3.5. Mô tả mẫu nghiên cứu
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1. Các bước phân tích mô hình nghiên cứu
4.2. Kết quả mô hình nghiên cứu
4.2.1. Phân tích kết quả mô hình nghiên cứu 1: Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại gian lận trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
4.2.2. Phân tích kết quả mô hình nghiên cứu 2: Tác động của hệ thống thông tin kế toán đến mức độ tồn tại sai sót trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa
4.3. Tổng hợp kết quả mô hình nghiên cứu
Chương 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
5.1. Thảo luận kết quả nghiên cứu
5.1.1. Điểm chung của 2 mô hình
5.1.2. Điểm khác biệt của 2 mô hình
5.2. Một số kiến nghị nhằm hạn chế mức độ tồn tại gian lận và sai sót trong hoạt động kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố Hồ Chí Minh
5.3. Hạn chế của đề tài và kiến nghị nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan