[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi của các doanh nghiệp ngành bất động sản trên thị trường chứng khoán Việt Nam
MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN
LỜI CẢM ƠN
TÓM TẮT
ABSTRACT
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do nghiên cứu
1.2 Mục tiêu nghiên cứu
1.3 Câu hỏi nghiên cứu
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Phạm vi và đối tượng nghiên cứu
1.5.1 Đối tượng nghiên cứu
1.5.2 Phạm vi nghiên cứu
1.6 Ý nghĩa thực tiễn của đề tài nghiên cứu
1.7 Kết cấu của đề tài nghiên cứu
CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC
2.1 Lý thuyết về quản trị vốn luân chuyển và tác động của quản trị vốn luân chuyển đến lợi nhuận
2.1.1 Quản trị vốn luân chuyển
2.1.2 Khả năng sinh lợi của doanh nghiệp
2.1.3 Tác động của quản trị vốn luân chuyển đến khả năng sinh lợi
2.1.3.1 Tác động của quản trị khoản phải thu đến khả năng sinh lợi
2.1.3.2 Tác động của quản trị hàng tồn kho đến khả năng sinh lợi
2.1.3.3 Tác động của quản trị khoản phải trả đến khả năng sinh lợi
2.1.3.4 Tác động của chu kỳ luân chuyển tiền mặt đến khả năng sinh lợi
2.2 Tổng quan các nghiên cứu trước đây
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Mô hình nghiên cứu
3.1.1 Cơ sở xây dựng mô hình
3.1.2 Mô hình nghiên cứu
3.2 Giả thuyết nghiên cứu
3.3 Phương pháp thu thập dữ liệu
3.4 Các phương pháp nghiên cứu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
4.1 Thống kê mô tả
4.1.1 Thống kê mô tả chung
4.1.2 Thống kê mô tả biến độc lập với biến phụ thuộc
4.2 Phân tích tương quan
4.3 Kết quả hồi quy các mô hình
4.4 Kiểm định giả thuyết nghiên cứu
4.4.1 Các bước kiểm định các giả thuyết hồi quy
4.4.2 Kết quả kiểm định các giả thuyết hồi quy
4.5 Kết quả mô hình nghiên cứu (Phương pháp FGLS)
4.5.1 Kết quả nghiên cứu mô hình 1
4.5.2 Kết quả nghiên cứu mô hình 2
4.5.3 Kết quả nghiên cứu mô hình 3
4.5.4 Kết quả nghiên cứu mô hình 4
4.5.5 Kết quả tổng hợp các mô hình nghiên cứu
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ MỘT SỐ GỢI Ý
5.1 Thảo luận kết quả nghiên cứu
5.2 Một số gợi ý nâng cao khả năng sinh lợi dựa trên việc quản trị vốn luân chuyển
5.3 Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo
5.3.1 Hạn chế
5.3.2 Hướng nghiên cứu tiếp theo
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan