[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Cẩm nang luyện thi Đại học môn Sinh học Tập 1: Di truyền học

Cẩm nang luyện thi Đại học môn Sinh học Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học

[/kythuat]
[tomtat]
Cẩm nang luyện thi Đại học môn Sinh học Tập 1: Di truyền học - Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học
Tập 1 Đang cập nhật
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
PHẦN I: DI TRUYỀN
Chương 1: CƠ SỞ VẬT CHẤT, CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ
Chương 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN (HAY QUY LUẬT DI TRUYỀN)
Chương 3: DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ
Chương 4: ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC VÀO CÔNG TÁC GIỐNG
Chương 5: DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI
PHẦN II: TIẾN HÓA
Chương 1: BẰNG CHỨNG VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA
Bài 1: Các bằng chứng tiến hóa.
Bài 2: Các học thuyết tiến hóa.
Bài 3: Thuyết tiến hóa hiện đại và các nhân tố tiến hóa.
Bài 4: Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi.
Bài 5: Loài sinh học.
Bài 6: Quá trình hình thành loài.
Câu hỏi tổng hợp chương 1
Chương 2: SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT
Bài 1: Nguồn gốc sự sống.
Bài 2: Sự phát triển của sự sống qua các đại địa chất.
Bài 3: Sự phát sinh loài người.
Câu hỏi tổng hợp chương 2
PHẦN III: SINH THÁI HỌC
Chương 1: SINH THÁI HỌC CÁC THỂ VÀ QUẦN THỂ SINH HỌC
Bài 1: Môi trường và các nhân tố sinh thái.
Bài 2: Quần thể và các đặc trưng của quần thể.
Bài 3: Biến động số lượng cá thể của quần thể.
Câu hỏi tổng hợp chương 1
Chương 2: QUẦN XÃ SINH VẬT
Bài 1: Quần xã sinh vật và một số đặc trưng cơ bản của quần xã.
Bài 2: Diễn thế sinh thái.
Câu hỏi tổng hợp chương 2
Chương 3: HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
Bài 1: Hệ sinh thái.
Bài 2: Trao đổi vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái.
Bài 3: Chu trình sinh địa hóa và sinh quyển.
Câu hỏi tổng hợp chương 3
MỘT SỐ ĐỀ ÔN LUYỆN, THI THỬ ĐẠI HỌC
Cẩm nang luyện thi Đại học môn Sinh học Tập 1: Di truyền học

Cẩm nang luyện thi Đại học môn Sinh học Tập 2: Tiến hóa và sinh thái học

[/tomtat]

Bài viết liên quan