[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đầu tư trực tiếp của Đức vào Việt Nam - thực trạng và những vấn đề đặt ra

[/kythuat]
[tomtat]
Đầu tư trực tiếp của Đức vào Việt Nam - thực trạng và những vấn đề đặt ra
MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LIÊN QUAN ĐẾN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA ĐỨC VÀO VIỆT NAM
1.1. Cơ sở lý luận
1.1.1. Khái niệm đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.1.2. Phân loại đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút FDI
1.1.4. Các lý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài
1.1.5. Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đến nước nhận đầu tư
1.2. Cơ sở thực tiễn của việc thu hút FDI của Đức vào Việt Nam
1.2.1. Kinh nghiệm thu hút FDI của Trung Quốc
1.2.2. Kinh nghiệm thu hút FDI của Malaysia
1.2.3. Kinh nghiệm thu hút FDI của Thái Lan
1.2.4. Bài học kinh nghiệm rút ra cho Việt Nam
Chương 2. CHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Các câu hỏi đặt ra mà đề tài cần giải quyết
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập thông tin
2.2.2. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI cỦA ĐỨC VÀO VIỆT NAM
3.1. Thực trạng đầu tư của Đức vào Việt Nam
3.1.1. Giai đoạn 1993 - 1999
3.1.2. Giai đoạn 2000 - 2003
3.1.3. Giai đoạn 2004-2007
3.1.4. Giai đoạn 2008 - 2014
3.2. Đánh giá FDI của Đức vào Việt Nam giai đoạn 1993-2014
3.2.1. Những tác động tích cực
3.2.2. Một số vấn đề tồn tại
Chương 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CỦA ĐỨC VÀO VIỆT NAM
4.1. Định hướng thu hút đầu tư của Đức vào Việt Nam trong những năm tới
4.1.1. Phát triển quan hệ đầu tư giữa hai nước là khá lớn
4.1.2. Định hướng thu hút FDI của Đức vào Việt Nam trong thời gian tới
4.2. Cơ hội và thách thức quan hệ đầu tư giữa hai nước Đức - Việt
4.2.1. Cơ hội
4.2.2. Thách thức
4.3. Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút FDI của Đức vào Việt nam trong thời gian tới
4.3.1. Hoàn thiện hệ thống luật pháp
4.3.2. Nâng cao tính cạnh tranh của môi trướng đầu tư
4.3.3. Quy hoạch phát triển vùng, ngành kinh tế
4.3.4. Cải thiện cơ sở hạ tầng
4.3.5. Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao
4.3.6. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư đối với các nhà đầu tư Đức
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan