[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Đánh giá kết quả thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của trường trung học phổ thông chuyên tỉnh Tuyên Quang
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT
1.1. Khái quát lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Các khái niệm cơ bản
1.2.1. Dân chủ
1.2.2. Đánh giá
1.2.3. Quy chế
1.2.4. Quy chế dân chủ
1.2.5. Quy chế dân chủ ở cơ sở
1.2.6. Đánh giá Quy chế dân chủ
1.3. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở trường THPT
1.3.1. Trường THPT trong hệ thống giáo dục quốc dân
1.3.2. Ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở trường học
1.3.3. Những yêu cầu của việc đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở trường Trung học phổ thông
1.4. Nội dung đánh giá Quy chế dân chủ trong trường Trung học phổ thông
1.4.1. Đánh giá về ban hành, sƣ̉a đổi bổ sung nhƣ̃ng quy định, quy chế thƣ̣c hiện dân chủ trong nhà trường
1.4.2. Đánh giá về thƣ̣c hiện các chính sách của Nhà nước về chế độ, quyền của cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh
1.4.3. Đánh giá về công khai tài chính, kinh phí hoạt động nhà trường
1.4.4. Đánh giá về thực hiện tuân thủ nề nếp, tác phong, năng lực giảng dạy của giáo viên
1.4.5. Đánh giá về thực hiện dân chủ trong kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh
1.4.6. Đánh giá về thực hiện thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường
Tiểu kết
Chương 2. THỰC TRẠNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH TUYÊN QUANG
2.1. Đối tượng, mục đích, phạm vi, nội dung, phương pháp khảo sát
2.1.1. Đối tượng khảo sát
2.1.2. Mục đích khảo sát
2.1.3. Phạm vi khảo sát
2.1.4. Nội dung khảo sát
2.1.5. Phương pháp khảo sát
2.2. Kết quả khảo sát
2.2.1. Sơ bộ một số kết quả giáo dục của trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang
2.2.2. Kết quả khảo sát
2.3. Thực trạng đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Tuyên Quang
2.3.1. Thực trạng đánh giá về ban hành, sƣ̉a đổi bổ sung những quy định, quy chế thƣ̣c hiện dân chủ trong nhà trường
2.3.2. Đánh giá về chế độ thi đua, khen thưởng, nâng lương, nâng ngạch, chuyển ngạch đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường
2.3.3. Đánh giá về công khai tài chính, kinh phí hoạt động của nhà trường
2.3.4. Đánh giá về thực hiện tuân thủ nề nếp, tác phong, năng lực giảng dạy của giáo viên
2.3.5. Đánh giá về thực hiện dân chủ trong rèn luyện, kết quả kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh
2.3.6. Đánh giá về thực hiện thanh tra, kiểm tra, khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong nhà trường
2.4. Đánh giá chung thực hiện Quy chế dân chủ trong trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang
2.4.1. Ưu điểm
2.4.2. Hạn chế
2.4.3. Nguyên nhân của những hạn chế
Chương 3. BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THPT CHUYÊN TỈNH TUYÊN QUANG
3.1. Nguyên tắc xác lập các biện pháp
3.1.1. Đảm bảo tính kế thừa
3.1.2. Đảm bảo tính đồng bộ
3.1.3. Đảm bảo tính thống nhất, đồng thuận
3.1.4. Đảm bảo tính thực tiễn
3.2. Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của trường THPT Chuyên tỉnh Tuyên Quang
3.2.1. Tiếp tục tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên, học sinh, cha mẹ học sinh về tự đánh giá, tự giám sát thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của nhà trường
3.2.2. Bổ sung, hoàn thiện các hình thức, các biện pháp tổ chức tự đánh giá để thực hiện tốt Quy chế dân chủ
3.2.3. Củng cố và tăng cường các kỹ thuật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế dân chủ
3.2.4. Đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức đảng, công tác quản lý của Ban giám hiệu và hoạt động của các đoàn thể theo hướng tăng cường đánh giá việc Quy chế dân chủ
3.2.5. Xây dựng các điều kiện, có chính sách khen thưởng, động viên kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích trong việc đánh giá thực hiện Quy chế dân chủ trong nhà trường
3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính cấp thiết và khả thi của giải pháp
3.4.1. Kết quả khảo nhiệm tính cần thiết
3.4.2. Kết quả khảo nghiệm tính khả thi
Tiểu kết
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan