[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SANKO MOLD VIỆT NAM đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SANKO MOLD VIỆT NAM đến năm 2015
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1. Khái quát quản trị nguồn nhân lực
1.2. Các chức năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.3. Các yếu tố của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.4. Một số bài học kinh nghiệm rút ra từ nghiên cứu mô hình quản trị nguồn nhân lực Nhật Bản
1.5. Tính đặc thù của quản trị nguồn nhân lực tại công ty nhật bản trong nền văn hóa Việt Nam.
Tóm tắt Chương 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NGUỔN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH SANKO MOLD VIỆT NAM
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
2.2. Thực trạng quản trị nguồn nhân lực tại Công ty
2.3. Đánh giá các yếu tố của môi trường bên ngoài ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SANKO MOLD Việt Nam
Tóm tắt Chương 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC CÔNG TY TNHH SANKO MOLD VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2015
3.1. Định hướng và mục tiêu quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SANKO MOLD Việt Nam đến năm 2015
3.2. Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH SANKO MOLD Việt Nam đến năm 2015 
3.3. Kiến nghị
Tóm tắt Chương 3

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan