[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần YNG SHUN Việt Nam


[/kythuat]
[tomtat]
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại Công ty Cổ phần YNG SHUN Việt Nam
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH, BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP
1.1 Khái niệm về tổ chức công tác kế toán
1.2 Vai trò của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
1.3 Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp
1.4 Nội dung tổ chức công tác kế toán
1.4.1 Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ
1.4.1.1 Khái niệm về chứng từ
1.4.1.2 Nội dung và mẫu chứng từ kế toán
1.4.1.3 Hệ thống biểu mẫu chứng từ kế toán
1.4.1.4 Lập chứng từ kế toán
1.4.1.5 Ký chứng từ kế toán
1.4.1.6 Trình tự luân chuyển chứng từ và kiểm tra chứng từ kế toán
1.4.1.7 Sử dụng, quản lý, in và phát hành biểu mẫu chứng từ
1.4.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.4.2.1 Khái niệm hệ thống tài khoản
1.4.2.2 Lựa chọn áp dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.4.2.3 Nội dung chủ yếu của hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp
1.4.2.4 Xây dựng quy trình hạch toán.
1.4.3 Tổ chức chế độ sổ kế toán
1.4.3.1 Sổ kế toán
1.4.3.2 Tổ chức thực hiện các quy định pháp luật về sổ kế toán
1.4.3.3 Hình thức kế toán và hệ thống sổ kế toán
1.4.4 Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán
1.4.4.1 Hệ thống báo cáo tài chính
1.4.4.2 Hệ thống báo cáo kế toán quản trị
1.4.5 Tổ chức bộ máy kế toán
1.4.5.1 Khái niệm tổ chức bộ máy kế toán
1.4.5.2 Yêu cầu và nội dung của tổ chức bộ máy kế toán
1.4.5.3 Mô hình tổ chức bộ máy kế toán
1.4.6 Tổ chức kiểm tra kế toán
1.4.7 Tổ chức phân tích hoạt động kinh tế
1.4.8 Tổ chức trang thiết bị cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin
1.4.9 Tổ chức lưu trữ, bảo quản và tiêu hủy chứng từ
TÓM TẮT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN YNG SHUN VIỆT NAM
2.1 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN YNG SHUN VIỆT NAM
2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển
2.1.1.1 Giới thiệu sơ bộ
2.1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Chức năng nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1 Chức năng
2.1.2.2 Nhiệm vụ
2.1.3 Quy mô của công ty
2.1.3.1 Tổng tài sản
2.1.3.2 Số lượng lao động
2.1.4 Quy trình công nghệ
2.1.5 Tổ chức bộ máy quản lý
2.1.5.1 Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
2.1.5.2 Chức năng nhiệm vụ các bộ phận
2.1.6 Một số chỉ tiêu kết quả sản xuất kinh doanh
2.1.7 Thuận lợi, khó khăn và phương hướng phát triển
2.1.7.1 Thuận lợi
2.1.7.2 Khó khăn
2.1.7.3 Phương hướng phát triển
2.2 Tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần YNG SHUN Việt Nam
2.2.1 Tổ chức vận dụng chứng từ tại công ty
2.2.1.1 Chế độ chứng từ áp dụng tại công ty
2.2.1.2 Trình tự lưu chuyển chứng từ kế toán
2.2.1.3 Ưu và nhược điểm của việc tổ chức vận dụng chứng từ doanh nghiệp
2.2.2 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty
2.2.2.1 Hệ thống tài khoản sử dụng tại công ty
2.2.2.2 Ưu và nhược điểm của hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty
2.2.3 Tổ chức vận dụng chế độ sổ kế toán
2.2.3.1 Hình thức sổ kế toán áp dụng tại công ty
2.2.3.2 Ưu và nhược điểm vận dụng chế độ sổ kế toán áp dụng tại công ty
2.2.4 Tổ chức bộ máy kế toán
2.2.4.1 Hình thức tổ chức và sơ đồ bộ máy kế toán tại công ty
2.2.4.2 Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán
2.2.4.3 Ưu và nhược điểm của tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
2.2.5 Tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán
2.2.5.1 Tình hình tổ chức hệ thống báo cáo tại công ty
2.2.5.2 Ưu và nhược điểm của tổ chức cung cấp thông tin qua hệ thống báo cáo kế toán tại công ty
2.2.6 Tổ chức kiểm tra kế toán
2.2.6.1 Tình hình thực hiện tổ chức công tác kiểm tra tại công ty
2.2.6.2 Ưu và nhược điểm của tổ chức công tác kiểm tra tại công ty
2.2.7 Tổ chức lưu trữ, bảo quản và tiêu hủy chứng từ kế toán
2.2.7.1 Tổ chức lưu trữ, bảo quản chứng từ tại công ty
2.2.7.2 Thời hạn lưu trữ, bảo quản chứng từ tại công ty
2.2.7.4 Ưu và nhược điểm của tổ chức lưu trữ và tiêu hủy chứng từ kế toán.
2.2.8 Tổ chức công tác phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty
2.2.8.1 Tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty
2.2.8.2 Ưu và nhược điểm của việc tổ chức phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty
2.2.9 Tổ chức trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kế toán tại công ty
2.2.9.1 Tổ chức trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kế toán tại công ty
2.2.9.2 Ưu và nhược điểm của việc tổ chức trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ cho công tác kế toán
TÓM TẮT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN HỆ THỐNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN YNG SHUN VIỆT NAM
3.1 Mục đích và nguyên tắc hoàn thiện
3.1.1 Mục đích hoàn thiện
3.1.2 Nguyên tắc hoàn thiện
3.2 Giải pháp hoàn thiện hệ thống tổ chức công tác kế toán tại công ty
3.2.1 Hoàn thiện tổ chức vận dụng chứng từ tại công ty
3.2.2 Hoàn thiện tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản tại công ty
3.2.3 Hoàn thiện tổ chức hệ thống sổ kế toán tại công ty
3.2.4 Hoàn thiện tổ chức lưu trữ và tiêu hủy chứng từ tại công ty
3.2.5 Hoàn thiện tổ chức bộ máy kế toán tại công ty
3.2.6 Hoàn thiện tổ chức kiểm tra tại công ty
3.2.7 Hoàn thiện tổ chức phân tích kinh tế tại công ty
3.2.8 Hoàn thiện cơ sở vật chất kỹ thuật tại công ty
TÓM TẮT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan