[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Lập chỉ mục theo nhóm để nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu Virus cúm

[/kythuat]
[tomtat]
Lập chỉ mục theo nhóm để nâng cao hiệu quả khai thác cơ sở dữ liệu Virus cúm
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH ẢNH
TÓM TẮT
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
1.1 Đặt vấn đề:
1.2 Tình hình phát triển:
1.3 Mục tiêu đề tài:
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT
2.1 Giới thiệu tổng quan:
2.2 Giới thiệu công nghệ LinQ – Visual 2008:
2.2.1 Giới Thiệu:
2.2.2 Giới thiệu mô hình ba lớp LinQ:
2.2.2.1 Giới thiệu:
2.2.2.2 Demo:
2.3 Lập chỉ mục theo nhóm:
2.4 Các ứng dụng tích hợp vào website:
2.4.1 Sắp hàng đa trình tự sinh học và biểu diễn theo dạng cây sinh học:
2.4.2 Hiển thị thông tin và tìm kiếm thông tin virus cúm:
2.4.3 Biểu diễn thông tin virus cúm trên bản đồ:
2.3.4 Lưu trữ, hiển thị và tìm kiếm thông tin gen:
CHƯƠNG 3: XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH Y HỌC
3.1 Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu website quản lý thông tin sinh học:
3.1.1 Tham khảo các website trong và ngoài nước:
3.1.2 Xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu:
3.2 Xây dựng website hiển thị thông tin sinh học (user interface – UI):
3.2.1 Bảng tổng hợp các module chức năng:
3.2.2 Thiết kế giao diện:
3.3 Xây dựng chức năng ứng dụng vào website quản lý thông tin sinh học:
3.3.1 Hiển thị thông tin virus cúm:
3.3.2 Lưu trữ, hiển thị và tìm kiếm thông tin gene sinh học:
3.3.3 Thiết kế giao diện hiển thị và tìm kiếm thông tin gene:
3.4 Tích hợp liên kết các chức năng vào website quản lý thông tin sinh học:
3.4.1 Tìm kiếm thông tin virus cúm:
3.4.2 Tra cứu thông tin virus cúm:
3.4.3 Biểu diễn thông tin virus cúm trên google map:
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
4.1 Những kết quả đạt được:
4.2 Ưu điểm của trang website:
4.3 Hướng phát triển:

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan