[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng từ điển môi trường trực tuyến miễn phí

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng từ điển môi trường trực tuyến miễn phí
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1.1 Tên đề tài
1.2 Mục tiêu
1.3 Nội dung
1.4 Phương pháp nghiên cứu
1.5 Ý nghĩa kinh tế, xã hội, môi trường
1.6 Ứng dụng
Chương 2. ĐÁNH GIÁ TỪ ĐIỂN MÔI TRƯỜNG
2.1 Quy trình thực hiện
2.2 Phạm vi đánh giá
2.3 Biểu mẫu đánh giá từ điển môi trường
2.4 Đánh giá chung về các loại từ điển môi trường
2.5 Đánh giá các từ điển môi trường ở Việt Nam
2.6 Đánh giá từ điển Anh – Anh tiêu biểu
2.7 Kết luận đánh giá từ điển môi trường
Chương 3. XÂY DỰNG TỪ ĐIỂN MÔI TRƯỜNG
3.1 Phương pháp xây dựng từ điển
3.2 Các nội dung trong mục từ
3.3 Từ mẫu
3.4 Danh mục từ
Chương 4. WEBSITE TỪ ĐIỂN MÔI TRƯỜNG
4.1 Giới thiệu Website từ điển môi trường Anh – Việt
4.2 Bố cục Website
4.3 Đánh giá hiệu quả
Chương 5. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN WEBSITE
5.1 Định hướng phát triển
5.2 Tạo Website riêng của từ điển môi trường Anh - Việt

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan