[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng mô phỏng hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng cơ sở dữ liệu cho ứng dụng mô phỏng hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC CÁC HÌNH ẢNH
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
LỜI NÓI ĐẦU
Chương I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
I.1 Tình hình nghiên cứu
I.2 Mục tiêu đề tài
I.3 Nội dung đề tài thực hiện
I.4 Phạm vi nghiên cứu
I.5 Sơ lược cấu trúc đề tài
Chương II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
II.1 Phương pháp nghiên cứu
II.2 Kiến thức về quản lý doanh nghiệp
II.2.1 Khảo sát hiện trạng tổ chức
II.2.2 Khảo sát hiện trạng nghiệp vụ
II.3 Những vấn đề đúc kết được trong quá trình phân tích từng quy trình riêng lẻ
II.3.1 Quy trình là gì
II.3.2 Mô phỏng quy trình là gì?
II.4 Tính mới của đề tài
II.5 Các công nghệ được sử dụng để thực hiện đề tài
II.5.1 Microsoft Visual Basic.Net 2005
II.5.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Developer Edition 2005
Chương III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
III.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ
III.1.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ cho từng quy trình trong công ty
III.1.2 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ cho hệ thống quản lý doanh nghiệp
III.2 Xác định yêu cầu chức năng hệ thống
III.3 Xác định yêu cầu phi chức năng
Chương IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
IV.1 Thiết kế hệ thống ở mức quan niệm
IV.1.1 Từ điển dữ liệu ở mức quan niệm
IV.1.2 Mô tả thực thể
IV.1.3 Mô tả mối kết hợp
IV.1.4 Mô hình thực thể và mối kết hợp
IV.2 Thiết kế hệ thống ở mức logic
IV.2.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ
IV.2.2 Lược đồ quan hệ
IV.2.3 Các ràng buộc
Chương V: SẢN PHẨM
V.1 Sản phẩm
V.1.1 Từ điển dữ liệu
V.1.2 Cơ sở dữ liệu để mô phỏng hệ thống quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ
V.1.3 Diễn giải cơ sở dữ liệu
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan