[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Xây dựng hệ thống quản lý các quy trình mô phỏng nghiệp vụ trong doanh nghiệp

[/kythuat]
[tomtat]
Xây dựng hệ thống quản lý các quy trình mô phỏng nghiệp vụ trong doanh nghiệp
MỤC LỤC
DANH MỤC HÌNH
DANH MỤC BẢNG BIẺU
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
I.1 Tình hình nghiên cứu
I.2 Mục tiêu đề tài
I.3 Nội dung đề tài thực hiện
I.4 Phạm vi nghiên cứu
I.5 Sơ lược cấu trúc đề tài
CHƯƠNG II: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG
II.1 Phương pháp nghiên cứu
II.2 Kiến thức về quản lý doanh nghiệp
II.2.1 Khảo sát hiện trạng tổ chức
II.2.2 Khảo sát hiện trạng nghiệp vụ
II.3 Cơ sở lý thuyết
II.3.1 Quy trình là gì?
II.3.2 Mô phỏng quy trình là gì?
II.4 Giải pháp mô phỏng
II.5 Tính mới của đề tài
II.6.1 Microsoft Visual Basic.Net 2005
II.6.2 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL Developer Edition 2005
II.6.3 Macromedia Flash Professional 8
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG
III.1 Xác định yêu cầu chức năng nghiệp vụ
III.1.1 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ Xuất nhập khẩu
III.1.2 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ Quản lý công nợ
III.1.4 Yêu cầu chức năng nghiệp vụ quản lý hệ thống
Chương IV: THIẾT KẾ HỆ THỐNG
IV.1 Thiết kế hệ thống ở mức quan niệm
IV.1.1 Từ điển dữ liệu ở mức quan niệm
IV.1.2 Mô tả thực thể
IV.1.3 Mô tả mối kết hợp
IV.1.4 Mô hình thực thể kết hợp
IV.2 Thiết kế hệ thống ở mức logic
IV.2.1 Chuyển mô hình thực thể kết hợp sang mô hình quan hệ
IV.2.3 Các ràng buộc
CHƯƠNG V: SẢN PHẨM
V.1 Sản phẩm
V.1.2 Cơ sở dữ liệu
V.1.2 Diễn giải cơ sở dữ liệu
V.1.3 Chương trình mô phỏng các quy trình

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan