[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trà C2 của Công ty TNHH URC Việt Nam đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trà C2 của Công ty TNHH URC Việt Nam đến năm 2020
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
1.1. Những vấn đề chung về thị trường.
1.2. Các nhân tố mở rộng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ.
1.3. Các công cụ để xây dựng và lựa chọn giải pháp.
1.4. Đặc điểm sản xuất trà C2.
1.5. Tổng quan về thị trường trà đóng chai ở Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÀ XANH C2 TẠI CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM
2.1. Khái quát về Công ty TNHH URC Việt Nam.
2.2. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm trà xanh C2 của URC.
2.3. Đánh giá tổng quát thực trạng mở rộng thị trường tiêu thu.
2.4. Phân tích những yếu tố môi trường ảnh hưởng đến việc mở rộng thị trường tiêu thu của Công ty TNHH URC Việt Nam.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TRÀ C2 CỦA CÔNG TY TNHH URC VIỆT NAM
3.1. Định hướng, mục tiêu phát triển của URC Việt Nam đến năm 2020.
3.2. Một số giải pháp mở rộng thị trường cho URC Việt Nam đến năm 2020.
3.3. Kiến nghị.
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan