[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2015

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện tại Trường Đại học Lạc Hồng đến năm 2015
MỤC LỤC
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DỊCH VỤ THƯ VIỆN VÀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN
1.1. DỊCH VỤ THƯ VIỆN:
1.1.1. Khái niệm Dịch vụ:
1.1.1.1. Dịch vụ khách hàng:
1.1.1.2. Những đặc trưng khác biệt giữa dịch vụ với sản phẩm hữu hình:
1.1.2. Khái niệm Thư viện:
1.1.3. Dịch vụ Thư viện:
1.2. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN:
1.2.1. Khái niệm Chất lượng:
1.2.1.1. Chất lượng dịch vụ:
1.2.1.2. Khoảng cách trong chất lượng dịch vụ:
1.2.1.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ:
1.2.1.4. Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng:
1.2.2. Chất lượng dịch vụ thư viện
1.3. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG CÓ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG THƯ VIỆN:
1.3.1. Nhóm nhân tố môi trường vĩ mô:
1.3.2. Nhân tố môi trường vi mô
1.4. GIỚI THIỆU MÔ HÌNH CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN:
1.4.1. Quy trình nghiên cứu:
1.4.2. Thang đo:
1.4.2.1. Nghiên cứu định tính:
1.4.2.2. Thiết kế nghiên cứu:
1.4.2.3. Kết quả nghiên cứu:
1.4.3. Mẫu:
1.4.4. Mô hình nghiên cứu:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
2.1. GIỚI THIỆU SƠ LƯỢC VỀ THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG:
2.1.1. Sơ lược về Trường Đại học Lạc Hồng:
2.1.2. Giới thiệu về thư viện trường Đại học Lạc Hồng:
2.2. THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA THƯ VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG
2.2.1. Chính sách bổ sung tài liệu:
2.2.1.1. Phương thức bổ sung:
2.2.1.2. Loại tài liệu bổ sung:
2.2.1.3. Loại hình bổ sung:
2.2.1.4. Các đơn vị, cá nhân yêu cầu bổ sung tài liệu cho Thư viện cần thực hiện theo các điều kiện sau
2.2.2. Nguồn lực thông tin:
2.2.2.1. Kho tài liệu / cơ sở dữ liệu do Trung tâm xây dựng
2.2.2.2. CSDL trực tuyến (nguồn tin online) được truy cập theo các địa chỉ:
2.2.3. Công nghệ thông tin trong công tác thông tin thư viện:
2.2.4. Cơ cấu tổ chức, đội ngũ cán bộ:
2.2.5. Báo cáo tình hình hoạt động về dịch vụ mượn - trả tài liệu/giáo trình của cán bộ - giảng viên và sinh viên tại thư viện trường Đại học Lạc Hồng:
2.2.5.1. Tổng số lượt mượn, trả tài liệu trong 1 ngày (ngày 05/05/2012)
2.2.5.2. Tổng số lượt mượn, trả tài liệu trong 1 ngày với thời gian phục vụ bạn đọc là 11,5 giờ (thời gian hành chánh và mở cửa phục vụ bạn đọc thêm buổi tối từ 16h30 đến 20h30 – ngày 04/05/2012)
2.2.5.3. Tổng số lượt mượn trả trong 1 tuần (650 giờ) (từ ngày 23/4/2012 đến 28/04/2012):
2.2.5.4. Tổng số lượt mượn trả trong tháng (từ ngày 01/04/2012 đến ngày 30/04/2012):
2.2.5.5. Thống kê số lượng sách và số lượt mượn tài liệu phân theo chủ đề (phân loại Dewey) trong năm 2011:
2.2.5.6. So sánh số liệu qua từng học kỳ
2.2.5.7. So sánh số liệu theo từng năm
2.2.5.8. Tổng số lượng sinh viên (đại học, cao đẳng) so với tổng số lượt mượn tài liệu tại thư viện trong 3 năm 2009, 2010, 2011:
2.3. CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ CỦA GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN
2.3.1. Đặc điểm của mẫu khảo sát:
2.3.1.1. Cơ cấu mẫu theo đối tượng:
2.3.1.2. Số lần trong tuần bạn đọc đến Thư viện:
2.3.1.3. Khoảng cách từ nơi bạn đọc cư ngụ đến Trường Đại học Lạc Hồng
2.3.1.4. Tỷ lệ bạn đọc biết Website Thư viện – Trung tâm Thông tin Tư liệu
2.3.2. Phân tích dữ liệu và kết quả điều tra
2.3.2.1. Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha:
2.3.2.2. Phân tích nhân tố:
2.3.2.3. Phân tích hồi quy
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐẾN NĂM 2015
3.1. ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN CỦA THƯ VIỆN:
3.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THƯ VIỆN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LẠC HỒNG ĐẾN NĂM 2015:
3.2.1. Phát triển và đa dạng hóa nguồn tài nguyên:
3.2.2. Giải pháp về cơ sở hạ tầng
3.2.3. Đào tạo nhân lực:
3.2.4. Quản lý tốt khâu mượn/trả tài liệu
3.2.5. Tăng cường chia sẻ nguồn lực thông tin giữa các trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước
3.2.6. Tham gia vào các tổ chức liên hiệp thư viện khu vực và liên hiệp thư viện các trường đại học
3.2.7. Phát triển có hiệu quả các phương thức hoạt động giúp cho người dùng tin thuận tiện trong việc tìm kiếm tài liệu:
3.2.8. Quảng bá hình ảnh thư viện:
3.2.9. Năng lực quản lý và tài chính:
3.3. CÁC KIẾN NGHỊ:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
PHẦN KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan