[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhựa xây dựng của công ty cổ phần nhựa Đồng Nai đến năm 2020

[/kythuat]
[tomtat]
Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhựa xây dựng của công ty cổ phần nhựa Đồng Nai đến năm 2020
File toàn văn Down tại đây or Down tại đây or Down tại đây (File nén)
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG
1.1 Các vấn đề chung về thị trường và mở rộng thị trường
1.1.1 Các vấn đề chung về thị trường
1.1.1.1 Khái niệm về thị trường
1.1.1.2 Chức năng của thị trường
1.1.1.3 Vai trò của thị trường
1.1.1.4 Phân loại thị trường
1.1.2 Các vấn đề chung về mở rộng thị trường
1.1.2.1 Khái niệm về mở rộng thị trường
1.1.2.2 Nội dung mở rộng thị trường
1.1.2.3 Các hình thức mở rộng thị trường
1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường và mở rộng thị trường của doanh nghiệp
1.2.1 Sự ảnh hưởng của các yếu tố môi trường bên trong Doanh nghiệp
1.2.2 Môi trường vĩ mô
1.2.3 Môi trường vi mô
1.3 Các công cụ chủ yếu để nghiên cứu thị trường và lựa chọn giải pháp mở rộng thị trường của doanh nghiệp
1.3.1 Ma trận đánh giá các yếu tố bên trong (IFE)
1.3.2 Ma trận đánh giá các yếu tố bên ngoài (EFE)
1.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh
1.3.4 Các công cụ để xây dựng các giải pháp khả thi có thể chọn lựa
1.4 Tổng quan về ngành nhựa xây dựng
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ THỊ TRƯỜNG VÀ MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI
2.1 Tổng quan về Công ty Cổ phần Nhựa Đồng Nai
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty
2.1.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức
2.1.3 Giới thiệu về sản phẩm nhựa xây dựng của Công ty
2.2 Hoạt động của công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai từ năm 2010 đến năm 2012
2.2.1 Hoạt động kinh doanh
2.2.2 Hoạt động tài chính
2.2.3 Nhân sự
2.2.4 Marketing
2.2.5 Sản xuất – công nghệ
2.2.6 Nghiên cứu và phát triển
2.2.7 Thuận lợi và khó khăn của công ty
2.3 Thực trạng thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần nhựa Đồng Nai trong thời gian qua
2.3.1 Việc nghiên cứu thị trường và xác định thị trường mục tiêu
2.3.1.1 Thị trường mục tiêu tiêu thụ sản phẩm nhựa xây dựng của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
2.3.1.2 Tình hình hoạt động marketing của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai
2.3.2 Thực trạng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty thời gian qua
2.3.2.1 Mở rộng thị trường theo chiều rộng
2.3.2.2 Mở rộng thị trường theo chiều sâu
2.3.2.3 Đánh giá chung về thị trường tiêu thụ của Công ty
2.4 Các yếu tố của môi trường tác động đến thị trường và mở rộng thị trường của Công ty
2.4.1 Môi trường vĩ mô
2.4.2 Môi trường vi mô
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM NHỰA XÂY DỰNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2020
3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đến năm 2020
3.1.1 Cơ sở để xác định mục tiêu
3.1.2 Mục tiêu phát triển của Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai đến năm 2020
3.2 Một số giải pháp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nhựa xây dựng của công cổ phần Nhựa Đồng Nai đến năm 2020
3.2.1 Hình thành các giải pháp qua phân tích ma trận SWOT
3.2.2 Lựa chọn các giải pháp
3.2.2.1 Nhóm giải pháp phát huy những điểm mạnh để khai thác các cơ hội (SO)
3.2.2.2 Nhóm giải pháp phát huy những điểm mạnh để hạn chế các nguy cơ (ST)
3.2.2.3 Nhóm giải pháp khắc phục các điểm yếu để khai thác các cơ hội (WO)
3.2.2.4 Nhóm giải pháp nhằm ứng phó với những nguy cơ (WT)
3.2.2.5 Các nhóm giải pháp hỗ trợ
3.3 Kiến nghị
3.3.1. Một số kiến nghị với các Cơ quan quản lý Nhà nước
3.3.2 Kiến nghị đối với công ty

KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan