[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm nguồn nhân lực và vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội
1.1.2. Các yếu tố của nguồn nhân lực
1.1.3. Chất lượng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
1.1.4. Nội dung hoạt động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của doanh nghiệp
1.2. Cơ sở thực tiễn về nguồn nhân lực đối với doanh nghiệp của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho công ty TISCO
1.2.1. Kinh nghiệm về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của một số nước trên thế giới
1.2.2. Bài học kinh nghiệm về nâng cao nguồn nhân lực cho công ty TISCO
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Các phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích
2.3. Kỹ thuật xử lý số liệu
2.4. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THẾP THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
3.1.2. Các dấu mốc lịch sử
3.1.3. Ngành nghề kinh doanh
3.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
3.1.5. Tình hình và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.1.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.2. Thực trạng chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.2.1. Thực trạng số lượng và cơ cấu nguồn nhân lực tại Công ty
3.2.2. Thực trạng về thể lực nguồn nhân lực
3.2.3. Chất lượng nguồn nhân lực thông qua tâm lực
3.2.4. Chất lượng nguồn nhân lực thông qua trí lực
3.2.5. Thực trạng phẩm chất, ý thức, đạo đức nguồn nhân lực
3.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực của công ty TISCO
3.3.1. Yếu tố bên ngoài doanh nghiệp
3.3.2. Yếu tố bên trong doanh nghiệp
3.4. Đánh giá chung về chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
3.4.1. Ưu điểm
3.4.2. Hạn chế và nguyên nhân
Kết luận chương 3
Chương 4. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN
4.1. Phương hướng phát triển của Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên trong thời gian tới
4.1.1. Phương hướng phát triển của công ty giai đoạn 2015 - 2019
4.1.2. Phương hướng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty trong thời gian tới
4.2. Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên
4.2.1. Nắm vững định hướng chiến lược phát triển của công ty
4.2.2. Thường xuyên thực hiện việc đánh giá về chất lượng và số lượng lao động hiện có
4.2.3. Công tác định mức lao động
4.2.4. Thực hiện công tác tuyển chọn nhân lực
4.2.5. Thực hiện công tác đào tạo, phát triển nhân lực đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh
4.2.6. Đảm bảo chế độ đãi ngộ và phúc lợi cho người lao động
4.2.7. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp trong Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên
4.3. Một số kiến nghị
4.3.1. Một số kiến nghị với Nhà nước
4.3.2. Kiến nghị với công ty
Kết luận chương 4
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan