[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty thoát nước và phát triển đô thị Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu tại Công ty thoát nước và phát triển đô thị Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VỐN CHỦ SỞ HỮU CỦA DOANH NGHIỆP
1.1. Cơ sở lý luận về hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu trong Doanh nghiệp
1.1.1. Khái niệm về vốn kinh doanh
1.1.2. Đặc trưng của vốn trong Doanh nghiệp
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn
1.2.1. Khái niệm về hiệu quả sử dụng vốn
1.2.2. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả vốn chủ sở hữu
1.3. Nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
1.3.1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu
1.3.2. Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
1.3.3. Các biện pháp nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu
1.4.1. Những nhân tố khách quan
1.4.2. Những nhân tố chủ quan
Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích thông tin
2.3. Hệ thống các chỉ tiêu nghiên cứu
2.4. Nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp
2.4.1. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả vốn chủ sở hữu
2.4.2. Nguyên tắc cơ bản để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
Chương 3: THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
3.1. Khái quát quá trình phát triển và hoạt động của Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên
3.1.1. Khái quát về tổ chức của Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên
3.1.2. Chức năng của từng bộ phận
3.2. Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty
3.2.1. Công nghệ sản xuất
3.2.2. Khái quát về tình hình kinh doanh của Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên trong những năm 2011 - 2013
3.3. Thực trạng tình hình sử dụng vốn chủ sở hữu tại Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên
3.3.1. Phân tích tình hình biến động vốn chủ sở hữu
3.3.2. Phân tích tình hình đảm bảo nguồn vốn
3.2.3. Phân tích thực trạng hiệu quả sử dụng vốn chủ của công ty
3.4. Những kết quả đạt được
3.5. Những tồn tại
Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN CHỦ SỞ HỮU TẠI CÔNG TY THOÁT NƯỚC VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG ĐÔ THỊ THÁI NGUYÊN
4.1. Những hạn chế trong việc sử dụng vốn của Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên
4.2. Những định hướng phát triển của Công ty Thoát nước và Phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên
4.2.1. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty
4.2.2. Những định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới
4.3. Một số giải pháp đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng vốn chủ sở hữu tại Công ty thoát nước và phát triển Hạ tầng Đô thị Thái Nguyên
4.3.1. Chủ động xây dựng kế hoạch kinh doanh, kế hoạch huy động và sử dụng vốn
4.3.2. Các biện pháp nhằm huy động vốn
4.3.3. Việc bảo toàn vốn chủ sở hữu tại công ty được thực hiện bằng các biện pháp sau đây
4.3.4. Đổi mới cơ chế quản lý, đổi mới công tác tổ chức cán bộ và tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho người lao động
4.3.5. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho
4.3.6. Tiết kiệm tối đa chi phí sản xuất kinh doanh
4.4. Kiến nghị
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan