[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai

[/kythuat]
[tomtat]
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cho vay cá nhân tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU
1.1 Lý do chọn đề tài
1.2 Tổng quan tình hình nghiên cứu
1.3 Mục tiêu nghiên cứu
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
1.5 Phương pháp nghiên cứu
1.6 Đóng góp mới của đề tài
1.7 Kết cấu của đề tài
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY CÁ NHÂN VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO VAY CÁ NHÂN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
2.1 Lý luận về hoạt động cho vay cá nhân của Ngân hàng thương mại
2.1.1 Khái niệm về hoạt động cho vay cá nhân.
2.1.2 Đặc điểm của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
2.1.3 Phân loại cho vay khách hàng cá nhân
2.1.4 Vai trò của hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
2.1.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại
2.1.4.2 Đối với khách hàng cá nhân
2.1.4.3 Đối với nền kinh tế
2.1.5 Quy định về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân.
2.1.6 Quy trình cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại.
2.2 Lý luận về khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại.
2.2.1 Khái niệm cạnh tranh trong hoạt động Ngân hàng
2.2.2 Các chỉ tiêu phản ánh khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay cá nhân của NHTM.
2.2.2.1 Năng lực tài chính
2.2.2.2 Sản phẩm dịch vụ
2.2.2.3 Năng lực công nghệ
2.2.2.4 Nguồn nhân lực
2.2.2.5 Thương hiệu
2.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay cá nhân của ngân hàng thương mại.
2.2.3.1 Nhân tố khách quan
2.2.3.2 Nhân tố chủ quan
2.3 Giới thiệu mô hình hồi qui tuyến tính bội
2.3.1 Định nghĩa
2.3.2 Ứng dụng của mô hình hồi qui bội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
3.1 Phương pháp và quy trình nghiên cứu
3.1.1 Nghiên cứu định tính
3.1.2 Nghiên cứu định lượng
3.1.3 Qui trình nghiên cứu
3.2 Dữ liệu nghiên cứu
3.2.1 Dữ liệu thứ cấp
3.2.2 Dữ liệu sơ cấp
3.3 Thiết kế mô hình
3.3.1 Mô hình tổng thể
3.3.2 Xây dựng thang đo cho các biến.
3.4 Tiến hành các kiểm định
3.4.1 Phương pháp thống kê mô tả
3.4.2 Đánh giá độ tin cậy của thang đo Cronbach‟s Alpha
3.4.3 Phân tích nhân tố mới EFA
3.4.4 Phân tích hồi qui tuyến tính bội
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
4.1 Khái quát về NH TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đồng Nai
4.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển.
4.1.2 Sơ đồ tổ chức
4.1.3 Phân tích một số nghiệp vụ chính tại VCB ĐN
4.1.3.1 Nghiệp vụ huy động vốn
4.1.3.2 Nghiệp vụ cho vay
4.1.3.3 Một số nghiệp vụ khác
4.1.3.4 Kết quả hoạt động kinh doanh
4.2 Thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại VCB ĐN
4.2.1 Quy trình cho vay
4.2.2 Sản phẩm cho vay
4.2.3 Phân tích thực trạng hoạt động cho vay KHCN tại Chi nhánh
4.2.3.1 Về doanh số cho vay
4.2.3.2 Về dư nợ cho vay KHCN
4.2.3.3 So sánh thực trạng cho vay cá nhân với một số NH
4.3 Đánh giá những nhân tố ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của VCB ĐN trong hoạt động cho vay KHCN
4.3.1 Các nhân tố khách quan
4.3.1.1 Môi trường kinh tế vĩ mô
4.3.1.2 Các đối thủ cạnh tranh
4.3.1.3 Nhu cầu của KH
4.3.2 Các nhân tố chủ quan
4.3.2.1 Năng lực tài chính
4.3.2.2 Chính sách cho vay của VCB ĐN
4.3.2.3 Về ứng dụng công nghệ
4.3.2.4 Về nguồn nhân lực
4.3.2.5 Về thương hiệu uy tín
4.3.3 Nhận định chung về hoạt động cho vay cá nhân của VCB ĐN
4.4 Kết quả nghiên cứu thực tế.
4.4.1 Thống kê thông tin KH tham gia cuộc khảo sát
4.4.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh cho vay KHCN tại NH Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Đồng Nai.
4.4.2.1 Đánh giá độ tin cậy của từng thang đo lần 1
4.4.2.2 Phân tích nhân tố khám phá.
4.4.2.3 Kiểm định mô hình hồi qui
KẾT LUẬN CHƯƠNG 4
CHƯƠNG 5: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CHO VAY CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH ĐỒNG NAI
5.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng tại VCB ĐN trong năm 2012
5.2 Giải pháp nâng cao khả năng cạnh tranh trong hoạt động cho vay cá nhân tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam chi nhánh Đồng Nai
5.2.1 Giải pháp tăng cường nguồn vốn huy động
5.2.2 Hoàn thiện chính sách cho vay
5.2.3 Tiếp tục ứng dụng phát triển công nghệ
5.2.4 Nâng cao uy tín và hình ảnh của chi nhánh
5.2.5 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
5.2.6 Hoàn thiện cải tiến quy trình cho vay
KẾT LUẬN CHƯƠNG 5
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan