[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên

[/kythuat]
[tomtat]
Phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty Cổ phần xi măng La Hiên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, HÌNH VẼ
MỞ ĐẦU
Chương 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM Ở DOANH NGHIỆP
1.1. Những lý luận cơ bản về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm ở doanh nghiệp
1.1.1. Thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.1.2. Thực chất về phát triển thị trường
1.2. Cơ sở thực tiễn về phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm
1.2.1. Kinh nghiệm phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Hạ Long
1.2.2. Kinh nghiệm phát triển thị trường xi măng của tổng công ty xi măng Việt Nam
1.2.3. Bài học kinh nghiệm của công ty cổ phần xi măng La Hiên
Chương 2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1. Câu hỏi nghiên cứu
2.2. Phương pháp nghiên cứu
2.2.1. Phương pháp thu thập số liệu
2.2.2. Phương pháp tổng hợp số liệu
2.2.3. Phương pháp phân tích số liệu
2.3. Hệ thống chỉ tiêu nghiên cứu
Chương 3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN
3.1. Giới thiệu về công ty cổ phần xi măng La Hiên
3.1.1. Lịch sử hình thành công ty
3.1.2. Quá trình phát triển Công ty
3.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty
3.1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của công ty
3.2. Các đặc điểm của của công ty cổ phần xi măng La Hiên tác động đến thị trường tiêu thụ
3.2.1. Đặc điểm về sản phẩm và thị trường tiêu thụ
3.2.2. Đặc điểm về công nghệ và kĩ thuật sản xuất
3.2.3. Đặc điểm về nguyên vật liệu
3.2.4. Đặc điểm về đội ngũ lao động
3.3. Phân tích thực trạng thị trường và tiêu thụ của công ty cổ phần xi măng La Hiên
3.3.1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
3.3.2. Tình hình tiêu thụ của công tycổ phần xi măng La Hiên theo chỉ số doanh thu
3.3.3. Phân tích tình hình tiêu thụ theo mức sản lượng từng mặt hàng của công ty cổ phần xi măng La Hiên
3.3.4. Tình hình tiêu thụ xi măng theo thị trường và cơ cấu thị trường
3.3.5. Đánh giá tình hình tiêu thụ của công ty cổ phần xi măng La Hiên thông qua chỉ số thị phần trên từng khu vực thị trường
3.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến vấn đề tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng La Hiên
3.4.1. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường bên ngoài doanh nghiệp
3.4.2. Các nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường bên trong doanh nghiệp
3.5. Đánh giá khả năng phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng La Hiên
3.5.1. Những thành quả đã đạt được
3.5.2. Những tồn tại, hạn chế trong hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ
3.5.3. Nguyên nhân của những tồn tại và hạn chế
Chương 4. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG LA HIÊN
4.1. Phương hướng phát triển của công ty cổ phần xi măng La Hiên
4.1.1. Cơ hội và thách thức đối với công ty cổ phần xi măng La Hiên
4.1.2. Mục tiêu và phương hướng phát triển thị trường tiêu thụ của Công ty
4.2. Một số giải pháp phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần xi măng La Hiên
4.2.1. Phát triển thị trường tiêu thụ bằng việc nâng cao chất lượng dịch vụ trong bán hàng
4.2.2. Phát triển thị trường tiêu thụ bằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
4.2.3. Phát triển thị trường thông qua giải pháp hoàn thiện kênh phân phối
4.2.4. Phát triển thị trường thông qua giải pháp nâng cao chất lượng nghiên cứu thị trường
4.2.5. Phát triển thị trường thông qua giải pháp hoàn thiện chính sách giá cả
4.3. Một số giải pháp hỗ trợ hoạt động phát triển thị trường tiêu thụ của công ty cổ phần xi măng La Hiên
4.3.1. Nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị trường bằng việc tiết kiệm chi phí đầu vào
4.3.2. Nâng cao khả năng chiếm lĩnh thị trường bằng việc đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại
4.3.3. Nâng cao tính hiệu quả của công tác quản lý chất lượng sản phẩm
4.4. Các điều kiện tiền đề để thực hiện giải pháp
4.5. Một số kiến nghị
4.5.1. Kiến nghị với nhà nước
4.5.2. Kiến nghị với công ty cổ phần xi măng La Hiên
KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan