[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên

[/kythuat]
[tomtat]
Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
MỤC LỤC
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC CÁC BẢNG
DANH MỤC CÁC HÌNH
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
1.1. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
1.2. Một số khái niệm cơ bản của đề tài
1.2.1. Quản lý
1.2.2. Quản lý giáo dục và quản lý giáo dục thường xuyên
1.2.3. Dạy học tích hợp
1.2.4. Năng lực dạy học tích hợp
1.2.5. Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp
1.3. Hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên
1.3.1. Sự cần thiết phải tích hợp trong dạy học, ý nghĩa và vai trò của dạy học tích hợp
1.3.2. Yêu cầu đối với hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV các trung tâm GDTX trong xu hướng đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay
1.3.3. Mục tiêu bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV các trung tâm GDTX
1.3.4. Nội dung bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV các trung tâm GDTX
1.3.5. Phương pháp và hình thức bồi dưỡng năng lực DHTH cho giáo viên các trung tâm GDTX
1.3.6. Đánh giá năng lực DHTH của giáo viên trong hoạt động bồi dưỡng
1.4. Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên
1.4.1. Lập kế hoạch hoạt động bồi dưỡng
1.4.2.Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch bồi dưỡng
1.4.3. Chỉ đạo hoạt động bồi dưỡng
1.4.4. Kiểm tra, đánh giá kết quả bồi dưỡng
1.5. Những yếu tố ảnh hưởng đến việc quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm GDTX
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1
Chương 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
2.1. Khái quát chung về các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
2.1.2. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên của các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
2.1.3. Một số thành tích đã đạt được của các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
2.2. Một số vấn đề chung về khảo sát thực trạng
2.2.1. Mục đích khảo sát
2.2.2. Nội dung khảo sát
2.2.3. Đối tượng khảo sát
2.2.4. Phương pháp khảo sát
2.3. Kết quả khảo sát thực trạng
2.3.1. Thực trạng năng lực DHTH của GV các trung tâm GDTX cấp huyện, tỉnh Thái Nguyên
2.3.2. Thực trạng bồi dưỡng năng lực năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện của tỉnh Thái Nguyên
2.3.4. Thực trạng các yếu tố ảnh hưởng đến quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
2.3.5. Đánh giá chung về thực trạng
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2
Chương 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC DẠY HỌC TÍCH HỢP CHO GIÁO VIÊN CÁC TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN CẤP HUYỆN TỈNH THÁI NGUYÊN
3.1. Các nguyên tắc đề xuất biện pháp quản lý bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
3.1.1. Nguyên tắc đảm bảo tính mục đích
3.1.2. Nguyên tắc đảm bảo tính toàn diện
3.1.3. Nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống
3.1.4. Nguyên tắc đảm bảo tính thực tiễn
3.1.5. Nguyên tắc đảm bảo tính khả thi, chất lượng và hiệu quả
3.2. Đề xuất biện pháp bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp cho giáo viên các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện tỉnh Thái Nguyên
3.2.1. Tăng cường nâng cao nhận thức của CBQL và GV các trung tâm GDTX về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH
3.2.2. Đổi mới cách thức xác định nhu cầu, nội dung bồi dưỡng và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV phù hợp với điều kiện thực tế của các trung tâm GDTX
3.2.3. Đổi mới xây dựng chương trình bồi dưỡng, đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng và đổi mới phương pháp bồi dưỡng năng lực DHTH theo hướng tích cực hóa người học, gắn tự bồi dưỡng với nghiên cứu khoa học.
3.2.4. Tăng cường đầu tư kinh phí hỗ trợ cho các hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH. Xây dựng các chính sách để khuyến khích động viên GV các trung tâm GDTX tích cực tham gia bồi dưỡng và tự bồi dưỡng năng lực DHTH
3.2.5. Đổi mới phương thức đánh giá kết quả hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho GV các trung tâm GDTX
3.3. Mối quan hệ của các biện pháp
3.4. Khảo nghiệm tính khả thi và tính cần thiết của các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực DHTH cho giáo viên các trung tâm GDTX cấp huyện tỉnh Thái Nguyên.
3.4.1. Mục đích khảo sát
3.4.2. Nội dung khảo sát
3.4.3. Phương pháp khảo sát
3.4.4. Kết quả khảo nghiệm tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC
[/tomtat]

Bài viết liên quan