[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Tìm hiểu một số công cụ hiện đại hỗ trợ nghiên cứu y sinh

[/kythuat]
[tomtat]
Tìm hiểu một số công cụ hiện đại hỗ trợ nghiên cứu y sinh
MỤC LỤC
DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
DANH MỤC BẢNG BIỂU VÀ HÌNH ẢNH
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TIN SINH HỌC VÀ CÁC CÔNG CỤ HIỆN ĐẠI HỖ TRỢ NGHIÊN CỨU Y SINH
1.1. Tin sinh học, sinh học tính toán là gì?
1.2. Giới thiệu viện nghiên cứu National Biomedical Computation Resource
1.3. Giới thiệu bộ công cụ MGLTools
1.4. Giới thiệu tổng quan về ngôn ngữ lập trình Python
1.4.1. Giới thiệu về Python
1.4.2. Lịch sử phát triển của Python
1.5. Tiểu kết
CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG BỘ CÔNG CỤ MGLTOOLS BẰNG TIẾNG VIỆT
2.1. Từ thực trạng tới nhu cầu
2.2. Kiến thức, nền tảng để xây dựng tài liệu hướng dẫn
2.3. Xây dựng tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ MGLTools
2.3.1. Bố cục tài liệu hướng dẫn
2.3.2. Tài liệu hướng dẫn được tạo thành dạng sách điện tử (ebook)
2.4. Tiểu kết
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
3.1. Đóng góp của bộ tài liệu trong thực tiễn
3.2. Ưu và nhược điểm của tài liệu hướng dẫn sử dụng bộ công cụ MGLTools
3.3. Mức trao đổi thông tin khoa học của đề tài
KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO
[/tomtat]

Bài viết liên quan