[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Áp dụng FMEA cải tiến quy trình sản xuất vỏ bóng compact tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang

[/kythuat]
[tomtat]
Áp dụng FMEA cải tiến quy trình sản xuất vỏ bóng compact tại Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
MỤC LỤC
LỜI CẢM ƠN
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
DANH MỤC HÌNH ẢNH
DANH MỤC BẢNG BIỂU
DANH MỤC BIỂU ĐỒ
DANH MỤC SƠ ĐỒ
TÓM TẮT LUẬN VĂN
PHẦN MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ FMEA
1.1 Giới thiệu về FMEA:
1.1.1 Khái niệm FMEA:
1.1.2 Phân loại FMEA:
1.1.2.1 Design FMEA – DFMEA ( FMEA Thiết kế)
1.1.2.2 Process FMEA – PFMEA ( FMEA quy trình):
1.2 Thành viên nhóm FMEA:
1.3 Mục đích của FMEA:
1.4 Lợi ích của FMEA:
1.5 Các thành phần cơ bản trong FMEA:
1.5.1 Dạng sai hỏng tiềm ẩn (Pontential failure mode):
1.5.2 Tác động (Effects):
1.5.3 Nguyên nhân (Cause):
1.5.4 Tình trạng kiểm soát hiện tại (Currency Control):
1.5.5 Xác định các chỉ số mức độ ưu tiên hành động (Risk Priority Number – RPN)
1.6 Thực hiện FMEA:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1:
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUY TRÌNH SẢN XUẤT VỎ BÓNG COMPACT TẠI CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
2.1 Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.1 Tổng quan:
2.1.1.1 Tầm nhìn và sứ mạng:
2.1.1.2 Giới thiệu chung:
2.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển công ty CP bóng đèn Điện Quang:
2.1.2.1 Lịch sử hình thành và phát triển:
2.1.2.2 Các sản phẩm tiêu biểu:
2.2 Tổ chức và nhân sự:
2.2.1 Thành viên và xí nghiệp trực thuộc:
2.2.1.1 Các công ty thành viên:
2.2.1.2 Các Xí nghiệp trực thuộc:
2.2.2 Trình độ lao động:
2.2.2.1 Lực lượng lao động:
2.2.2.2 Trình độ lao động:
2.2.3 Sơ đồ tổ chức và hoạt động của Xí nghiệp Đèn Ống (XNĐÔ):
2.2.3.1 Sơ đồ tổ chức:
2.2.3.2 Chức năng nhiệm vụ:
2.3 Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.3.1 Định hướng sản xuất kinh đoanh
2.3.2 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:
2.4 Sơ đồ hệ thống quản lý chất lượng:
2.5 Thực trạng quy trình sản xuất vỏ bóng compact:
2.5.1 Quy trình sản xuất vỏ bóng Compact
2.5.2 Quy trình kiểm tra bán thành phẩm của các công đoạn trên dây chuyền sản xuất vỏ bóng Compact:
2.5.3 Tiêu chuẩn kiểm tra bán thành phẩm của các công đoạn trên dây chuyền sản xuất vỏ bóng Compact:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2:
CHƯƠNG 3: ÁP DỤNG FMEA CẢI TIẾN QUY TRÌNH SẢN XUẤT VỎ BÓNG COMPACT TẠI CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
3.1 Tiến hành fmea lần thứ nhất:
3.1.1 Thành lập nhóm thực hiện FMEA:
3.1.2 Thiết kế thang đo:
3.1.2.1 Thang đo đánh giá mức độ nghiêm trọng (S):
3.1.2.2 Thang đo đánh giá mức độ xuất hiện (O):
3.1.2.3 Thang đo đánh giá mức độ phát hiện lỗi (D):
3.1.2.4 Phân loại mức hành động khắc phục – phòng ngừa:
3.1.3 Thực hiện FMEA lần thứ nhất:
3.2 Triển khai các hành động khắc phục sai lỗi:
3.2.1 Tiến hành phân tích nguyên nhân:
3.2.1.1 Phân tích nguyên nhân gây ra sai lỗi nứt vị trí uốn (do ứng lực):
3.2.1.2 Phân tích nguyên nhân gây ra sai lỗi nứt vòng tròn, nứt tipping:
3.2.1.3 Phân tích nguyên nhân gây ra sai lỗi Bulb không sáng:
3.2.1.4 Phân tích nguyên nhân gây ra sai lỗi độ giảm quang sau 100 giờ không đạt:
3.2.2 Biện pháp khắc phục:
3.3 Tiến hành fmea lần thứ hai:
3.4 Đánh giá kết quả sau hai lần tiến hành fmea:
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3:
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC I: BẢNG PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CÁC DẠNG SAI HỎNG
PHỤ LỤC II: BẢNG NHẬN DIỆN NGUYÊN NHÂN GÂY RA SAI HỎNG

PHỤ LỤC III: CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM SOÁT SAI HỎNG HIỆN TẠI
[/tomtat]

Bài viết liên quan