[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ.
1.1. Khái quát chung về làng nghề.
1.2. Phát triển làng nghề.
1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển làng nghề.
1.4. Kinh nghiệm phát triển làng nghề (Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Viện nghiên cứu Đông Bắc Á (2004)).
Chương 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM.
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của thành phố Hội An.
2.2. Thực trạng phát triển làng nghề ở thành phố Hội An.
2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển làng nghề ở Hội An.
2.4. Đánh giá chung.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ Ở THÀNH PHỐ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM.
3.1. Quan điểm, định hướng, mục tiêu phát triển làng nghề đến nắm 2020.
3.2. Một số giải pháp nhằm thực hiện phát triển bền vững các làng nghề ở Hội An.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan