[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM.
1.1. Lý luận về đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.
1.2. Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.
1.3. Kinh nghiệm ở một số nước và các địa phương về đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.
Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO TN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, 2005 - 2010.
2.1. Tình hình đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng.
2.2. Các nhân tố tác động đến đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO NGHỀ VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ĐẾN NĂM 2020.
3.1. Quan điểm, mục tiêu và phương hướng đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên tại thành phố Đà Nẵng.
3.2. Các giải pháp đào tạo nghề và tạo việc làm cho thanh niên.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan