[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kon Bảy tỉnh Kon Tum

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Kon Bảy tỉnh Kon Tum
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: GIÁO DỤC VÀ GIÁO DỤC CHO NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ.
1.1. Khái niệm về giáo dục và vai trò của giáo dục.
1.2. Người dân tộc thiểu số và giáo dục cho người dân tộc thiểu số.
1.3. Bỏ học và các nhân tố ảnh hưởng đến bỏ học của người dân tộc thiểu số.
1.4. Khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh.
1.5. Những quy định, chỉ thị của chính phủ và Bộ GD&ĐT trong công tác giáo dục và khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh.
1.6. Kinh nghiệm của một số địa phương, trường học, giáo viên trong việc khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh.
Chương 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH BỎ HỌC CỦA HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN KON RẪY, TỈNH KOM TUM.
2.1. Một vài nét chung về về huyện Kon Rẫy có liên quan đến vấn đề cần nghiên cứu.
2.2. Đánh giá tổng quan về tình hình giáo dục tại huyện Kon Rẫy.
2.3. Thực trạng tình hình bỏ học của học sinh DTTS huyện Kon Rẫy.
2.4. Tình hình khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh DTTS huyện Kon Rẫy.
2.5. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tình hình bỏ học của học sinh DTTS huyện Kon Rẫy.
2.6. Các chính sách liên quan đến giáo dục học sinh DTTS.
Chương 3: GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH HÌNH BỎ HỌC CỦA HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ HUYỆN KON RẪY.
3.1. Quan điểm và định hướng về việc khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh dân tộc thiểu số.
3.2. Mục tiêu về giáo dục huyện Kon Rẫy giai đoạn 2011 - 2015.
3.3. Những khó khắn, hạn chế trong việc khắc phục tình trạng bỏ học của học sinh DTTS.
3.4. Giải pháp khắc phục tình hình bỏ học của học sinh người dân tộc thiểu số huyện Kon Rẫy.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan