[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp thu hút đầu tư để phát triển cơ sở hạ tầng thành phố Đà Nẵng
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG
1.1. Đầu tư và phát triển cơ sở hạ tầng.
1.2. Thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.
1.3. Các chính sách và công cụ thực hiện thu hút đầu tư phát triển hạ tầng.
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI TP ĐÀ NẴNG
2.1. Thành phố Đà Nẵng và hệ thống cơ sở hạ tầng thành phố giời gian qua.
2.2. Thực trạng đầu tư cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng thời gian qua.
2.3. Tình hình và phân tích các chính sách thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng.
2.4. Đánh giá chung.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG TẠI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
3.1. Căn cứ và định hướng thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng.
3.2. Huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Đà nẵng và dự báo nhu cầu vốn đầu tư trong những năm đến.
3.3. Một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố Đà Nẵng.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan