[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp thu hút nguồn nhân lực trình độ cao cho các cơ quan nhà nước ở tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO
1.1. Một số vấn đề chung về nguồn nhân lực trình độ cao.
1.2. Nội dung và tiêu chí thu hút nguồn nhân lực trình độ cao.
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút nguồn nhân lực trình độ cao vào làm việc tại các cơ quan nhà nước.
1.4. Kinh nghiệm thu hút nguồn nhân lực trình độ cao làm việc trong khu vực công của một số nước và một số địa phương ở Việt Nam.
Chương 2: THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO CỦA TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Điều kiện tự nhiên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Nam ảnh hưởng tới thu hút NNL trình độ cao.
2.2. Kết quả thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.
2.3. Thực trạng chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao trong các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Nam.
2.4. Đánh giá chung về chính sách.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC THU HÚT NGUỒN NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ CAO VÀO LÀM VIỆC TRONG CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH QUẢNG NAM
3.1. Nhu cầu nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh trong thời gian đến.
3.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện chính sách thu hút nguồn nhân lực trình độ cao của tỉnh Quảng Nam trong thời gian đến.
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
[/tomtat]

Bài viết liên quan