[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển công nghiệp tỉnh Quảng Nam
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
1.1. Những vấn đề chung về vốn đầu tư.
1.2. Nội dung thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
1.3. Các tiêu chí phản ánh thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
1.4. Các nhân tố thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
1.5. Kinh nghiệm của một số tỉnh, thành trong nước về thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NAM
2.1. Tình hình phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
2.2. Tình hình thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp ở tỉnh Quảng Nam.
2.3. Các chính sách thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Nam.
2.4. Các nhân tố để thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp Quảng Nam.
Chương 3: CÁC GIẢI PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP Ở TỈNH QUẢNG NAM HIỆN NAY
3.1. Phương hướng, mục tiêu và định hướng phát triển công nghiệp Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến 2020.
3.2. Các giải pháp thu hút vốn đầu tư phát triển công nghiệp.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan