[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch thành phố Hội An

[/kythuat]
[tomtat]
Các giải pháp thu hút vốn đầu tư để phát triển du lịch thành phố Hội An
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU
Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ
1.1. Tổng quan về vốn đầu tư.
1.2. Phát triển du lịch và sự cần thiết phải thu hút nguồn vốn đầu tư để phát triển du lịch.
1.3. Nội dung và tiêu chí về thu hút vốn đầu tư.
1.4. Kinh ngiệm thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch của một số địa phương.
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ VÀO NGÀNH DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN
2.1. Tình hình phát triển du lịch thành phố Hội An.
2.2. Các điều kiện để thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch thành phố Hội An.
2.3. Thực trạng vốn đầu tư phát triển du lịch thành phố Hội An thời gian qua.
2.4. Hiệu quả kinh doanh các dự án đầu tư đã thu hút được.
2.5. Thực trạng các hoạt động thu hút vốn đầu tư phát triển du lịch thành phố Hội An trong thời gian qua.
Chương 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ CHO PHÁT TRIỂN DU LỊCH THÀNH PHỐ HỘI AN
3.1. Các quan điểm phát triển du lịch đến năm 2020.
3.2. Dự báo một số chỉ tiêu phát triển du lịch năm 2020.
3.3. Một số giải pháp thu hút vốn đầu tư để đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư phát triển du lịch thành phố Hội An đến năm 2020.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan