[giaban]0.000 VNĐ[/giaban] [kythuat]
Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - thực trạng và giải pháp

[/kythuat]
[tomtat]
Chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - thực trạng và giải pháp
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
Chương 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ ĐẦU TƯ - XÂY DỰNG VÀ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG
1.1. Đầu tư và hoạt động đầu tư - xây dựng.
1.2. Chi ngân sách nhà nước xây dựng CSVC các trường giáo dục phổ thông.
Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2006 – 2010
2.1. Khái quát đặc điểm, tình hình kinh tế - xã hội Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010.
2.2. Tình hình chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010.
2.3. Kết quả đạt được trong hoạt động chi NSNN cho việc xây dựng CSVC các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010.
2.4. Những tồn tại trong hoạt động chi NSNN cho việc xây dựng CSVC các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2006 - 2010.
2.5. Những nguyên nhân chủ yếu của tồn tại.
Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC CHO VIỆC XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT CÁC TRƯỜNG GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI TRONG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
3.1. Phương hướng phát triển giáo dục phổ thông Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.
3.2. Một số giải pháp cơ bản để nâng cao hiệu quả hoạt động chi ngân sách nhà nước cho việc xây dựng cơ sở vật chất các trường giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2011 - 2020.
KẾT LUẬN
[/tomtat]

Bài viết liên quan